Posts Tagged ‘vindkraft’

Positiva tongångar från Centern i Hörby

torsdag, april 4th, 2013

Läser i Skånskan idag om vaktombytet i Centern i Hörby. Minsann är det vakna kommentarer som kommer från det nya styret. Både toppstyrningen och vindkraften kommenteras, något som de politiska partierna i kommunen har vågat ta ställning till.

Jag har själv tagit ställning mot vindkraftsplanerna på Linderödsåsen. Samtidigt så har jag inte pekat på alternativen. Jag är fullt medveten om de nationella målen för vindkraftsutbyggnad, så mina tankar går snarare mot att peka på områdena söder om Hörby. Jag anser dessa som bättre lämpade än “den enda vägens politik” som nu valts av kommunledningen i sina utredningsansträngningar.

Det finns två anledningar till att jag har en annan åsikt än den som framförs:

  1. Varför etablera ett nytt område med spridda skurar av vindkraft i kommunen när man redan har dem söder om tätorten?
  2. Varför inte peka ut de områden som det blåser mest på?

Så här ser vindstatistiken ut för 80 meter över mark (samma tendens är det för 100 och 120 meter):

Det finns ingen anledning att suboptimera även på detta område.

Men det handlar om att man måste kunna diskutera alternativen, och därmed är vi tillbaka till toppstyrningen i kommunen och hur skadligt det är för trovärdigheten i den kommunala förvaltningen.

Att markägarintressen i kommuntoppen sitter med och beslutar om vindkraftsparkerna på sina egna marker visar bara på hur långt ut på det sluttande planet man faktiskt har kommit, utan man lyckas reagera på egenintressena.

Det är otroligt positivt att vi får igång debatten om dessa ämnen i kommunen. Locket har legat på allt för länge för att vara nyttigt. Nästa onsdag skall den moderata fullmäktigegruppen diskutera den ena frågan – frågan om vindkraften. Man står vid ett vägskäl och förhoppningsvis kommer man att lyfta blicken.

Den gula tegelvägen hade också ett vägval - blir det rätt denna gången, och vem är trollkarlen?

I debatten finns det inget vägskäl på den enda vägens politik. Följ den gula tegelvägen – sägs det. Förhoppningsvis upptäcks vägskälet där man befinner sig. Kanske inser man att den enda vägen varken är den enda vägen eller ens rätt väg.

Hämta hem dina egna vindkartor och titta på dem i en timma – efter en timma blir du snurrig och framträder ett mönster… kan du se vilket?

Hela Sverige

Skåne 80 meter

Skåne 100 meter

Skåne 120 meter

Ja, var är dialogen någonstans?

torsdag, februari 21st, 2013

I dagens Skånska Dagblad finns det en insändare från representant för de drabbade i området som kommunledningen planerar att anlägga en vindkraftspark. Skribenten efterlyser den utlovade dialogen från kommuntoppen. Efter att ha läst insändaren märker jag att jag sitter försjunken i djupa tankar – jag känner kalla kårar utmed ryggen.

Det är otroligt tyst i kommunen om jättebeslutet om vindkraftsparken. Endast de direkt drabbade vill lyfta detta upp till ytan. Frågan är varför näst intill hela politikerkåren ansluter sig till tystnaden. En hel politikerkår, som borde få sin näring av den offentliga debatten, verkar ha kommit på undantag. Om detta måste vi diskutera!

Hur många inom politiken är det som egentligen varit med och tyckt om denna vindkraftsplan? Jag skulle gissa att det är väldigt få med tanke på att ingen, utanför en liten krets, har bildat sig en uppfattning.

Spontant så har jag sett två stycken, förutom mig själv, som har deklarerat en ståndpunkt i ärendet; Det är Torbjörn Malvå i Miljöpartiet som tycker att det är bra med vindkraftsparken och Louise Hedlund från Moderaterna som inte tycker det är bra. Heder till dessa två, men var finns alla andra i debatten? Tidigare har man läst om politiker som tycker det är bra att visa flagg, men inte här.

Under tiden som tystnaden råder i Hörby fortsätter planeringen för vindkraftsparken. Kommunen betalar för att genomföra dyra artinventeringar, något som vindkraftsbolagen skall göra. Varför håller vi på och subventionerar dessa bolag när vi inte subventionerar PROs hyra hos Pelle i hotellet? Vad är skillnaden? Ingen debatt – tystnad råder.

Under ett antal veckor har jag läst insändare i tidningen som säger att “nu skall politiken sluta bråka och sluta upp” – är tystnaden resultatet av uppslutningen? Sinnebilden för en fungerade offentlighet är just den aktiva debatten. Var är den i Hörby? Varför skriver även politiker under pseudonym i debatten? Kostar den så mycket att faktiskt ha en politisk åsikt i kommunen att de flesta avstår att vara drivande och sällar sig till tystnaden?

Är politiken så illa ute i Hörby efter de gångna två årens skandaler att man inte klara en offentlig debatt? Har det överordnade politiska målet övergått från att vara en ledande kraft för förändring till att bevara någon form av status qou för att inte rämna ner i någon avgrund där populismen sopar banan?

Man får en riktigt obehaglig känsla av tystnadens kalla vindar som drar fram över Hörby denna vinter.

Övertygande skrivelse om Linderödsåsens möjligheter

tisdag, februari 12th, 2013

I förra veckan fick alla fullmäktigeledamöter i Hörby kommun ett mail från föreningen Bevara Linderödsåsen. Brevet innehåller två skrivelser om situationen och förslag på hur man i översiktsplanearbetet bör ta sig an de bisarra vindkraftsplanerna i vår kommuns östra del.

Tråkigt nog är det som driver hela utvecklingen, det som skapar markägarintressena, är de nationella mål som satts för vindkraft. Med kraftiga subventioner motiveras oproportionerliga ingrepp i miljön. Jag har tidigare skrivit om intressekonflikterna för landbaserad kontra havsbaserad vindkraft.

Men nu verkar det ha lossnat för havsbaserade vindkraftverk: Mark- och miljödomstolen har gett tillstånd, om regeringen godkänner projektet, att 700 vindkraftsverk får byggas i Hanöbukten. 700!!! I ett slag kan vi klara utbyggnadsmålen utan att massor av människor behöver lida i årslånga processer där grannar ställs mot grannar.

Så med denna utveckling som bakgrund, är det nu dags för Hörby kommun och kommunledningen att skrota vindkraftsparkerna. Vi har bättre, större och härligare visioner för landsbygden i vår kommun, något som man väl belyser i skrivelserna nedan.

Läs mer i skrivelserna:
Bevara Linderödsåsen: Bevara Linderödsåsens kommentarer till Hörby Kommuns Översiktsplan 2013
Hörbys Mellanbygd: Kommentarer till Hörby kommuns nya översiktsplan

Noterar att det står i första punkten i femklöverns program för 2010-2014 följande: “Hörby ska fortsätta växa på ett hållbart sätt så att hela kommunen kan utvecklas.” Det talar sitt tydliga språk att om man bortser från parti-taktiserande kommer man till samma ståndpunkt som de boende på Linderödsåsen.

Vindkraftsarbetet i kommunen är mer och mer en bevisad återvändsgränd

måndag, januari 14th, 2013

Vindkraftverk på land – även vindkraftsindustrin tvekar

Som ni alla vet så pågår det en kommunal planering av vindkraftsparker på Linderödsåsen i vår kommun. Hur borta från all rimlighet och sans är vi inte när detta arbete fortsätts trots ökade kostnader för kommunen. Har vi råd med dessa särintressen i besparingstider?

Att vindkraft är en kontroversiell energikälla är säkert bekant för de flesta. På nätet pågår det en ständig debatt om dess utbyggnads vara eller inte vara. Detta är speciellt intressant för allmänheten och skattebetalarna i en bransch som är så genomsubventionerad som just vindkraftsbranschen.

Men när representanter för vindkraftsindustrin själv slår i klackarna i backen, är det då inte dags även för Hörby att lyfta blicken och ifrågasätta verksamheten?

På debattsiten Second Opinion uttalar sig Matthias Rapp, tidigare vd för Svensk Vindenergi*:

– Ju mer det investeras i vindkraft, desto fler vindkraftverk blir det som ska dela på stödet och då minskar värdet per kWh från elcertifikaten genom att ett överskott av certifikat byggs upp. Nu har vi kommit till en punkt där det är mycket svårt att få ihop kalkylerna, och jag tror därför på en rejäl avmattning när det gäller investeringsbeslut för nya vindkraftverk.

För att råda bot på detta kommer inte oväntat en lösning som innebär justerade subventioner tidigare så fler och mer subventionerade vindkraftsverk kan sättas upp i vår natur.

Men är det så att det bara är en del av politikerna i Hörby som lever kvar i vindkraftsutopia med småskalig vindkraft i småbruten terräng. De nödvändiga skalfördelarna av havsbaserad vindkraft kan man inte uppnå på land, speciellt inte i skogsbygden där vindkraftverken skall samsas med en mängd andra intressen. Framför allt skall de samsas med de människor som bor där. Rapp fortsätter:

– Östersjön lämpar sig mycket väl för havsbaserad vindkraft, både i Sverige men också, som en ny rapport visar, även kusten mot Finland. För att få igång investeringarna borde Sverige införa samma villkor som man har i exempelvis Tyskland och Danmark, där anslutningspunkten till elnätet läggs i anslutning till vindkraftparken. Om det sker inom ett par år kan vi mycket väl bygga cirka 5 TWh fram till år 2020.

– Det finns minst 100 TWh att hämta ifrån Östersjön och det till en betydligt lägre kostnad än för motsvarande utbyggnad i Nordsjön. En satsning på havsbaserad vindkraft skulle dessutom tysta ner motståndet mot vindkraft som breder ut sig i delar av landet, …

Så vad som sägs är att om vindkraftsverken står till havs och kostnaden tas över nätet så försvinner kritiken? Mycket möjligt. Klart är att för oss som bor i Hörby är det betydligt bättre att använda en pan-europeisk lösning i stället för att förstöra god natur som kan användas i en småskalig turistnäring.

Varför är det så att vindkraftsplaneringen på Linderödsåsen bara tuffar på, oavsett hur många julkort som skickas från de drabbade kommuninvånarna. Vad säger fullmäktigeledamöterna om vindkraftssatsningen? Jag tvekar å det starkaste att det finns ett stöd för den verksamheten som just nu bedrivs. En majoritet av de 41 ledamöterna ser säkert, precis som vindkraftsindustrin själv, att det är ett vansinnigt projekt.

I grund och botten handlar det om att våga – våga stå upp för den småskaliga näringen, våga stå upp för de drabbade individerna, våga stå upp för det ekonomiskt sunda. Det blir inga pluspoäng för att kapitulera inför en politisk korrekthet som skall genomföras in absurdum!

Vi skall våga värna våra tysta områden, vi skall våga i planeringen allokera de ytorna till natur- och kulturvård. Till sist skall vi värna om att individerna i områdena själva vågar utveckla sina näringar och ge stöd till dessa.

*Notera att Svensk vindenergi är vindkraftsbranschens egna intresseorganisation, så de borde ju veta…

Det blåser i toppen av masten

lördag, september 22nd, 2012

Väderkvarnarna är många i planen, men tack och lov blir de färre när riddarna och dess vapendragare nyktrar till.

Kommunledningen drar bort förslaget om att anlägga en vindkraftspark vid ett storkhägn – ett nödvändigt första steg på en resa som kan bli något positvit för Hörby.

Äntligen lite liv från vinkraftskramarna, att börja se till andra värden som finns i bygden runt Svensköp. Tidigare var det endast de rena markägarintresssena runt vindkraften som drog de längsta stråna för att mjölka ut lite subventionerade vindkraftspengar.

Tråkligt för oss Hörbybor, att i beslutet verkar det vara mer Kristianstads kommuns behov av tysta områden som är tyngre vägande än turistnäring i Hörby kommun… trots att vi finns bara några kilometer bort. När är det smånäringen i Hörby som skall komma i första rummet vad gäller planeringen av vår mark?

Det är sant att det är kommunledningen som gör 180 gradersvändningen. Vad jag förstår, när jag pratade runt i somras, så är det inte många politiker som är positiva till planen. Planen verkar endast vara toppförankrad, och alla vet att när man binder fast en segelbåt, då binder man inte fast den i toppen på masten.

Nåja, första steget är alltid jobbigast att ta. Nu gäller det att fylla upp området och dess planeringen med visioner och möjligheter som gör att bygden kan blomma upp och inte utgöra en industriell bakgård. Skippa vindkraftsplanen totalt och alla de dyra utredningar som vi i kommunen måste stå för. Detta tjänar bara vindkraftsbolagen på, då de får en gräddfil till det område som tillhör, dels de många människrona, och dels de många möjligheterna.

“Binda i masten…” – En fantastisk analogi, om jag får säga det själv, som den landkrabba jag är.

Uppdaterat: som en läsare mycket riktigt påpekat ligger Stänkelösa närmare Önneköp än Svensköp. Kommunledningen har fortfarande att upptäcka storkar som har en approach från norr vid landning i Stänkelösa

Blåser man den enskilde med vindkraften?

fredag, april 27th, 2012

Vindkraftverk på slätten norr om Lund

Det tematiska tillägget om vindkraft till översiktsplanen för Hörby kommun är på väg upp till beslut. Principerna handlar om så mycket mer än om en vindkraftspark ute på Hörbysidan på Linderödsåsen.

Problemet med vindkraft (kanske det enda?) handlar om att man som markägare ibland tar sig rättigheter på andra fastighetsägares och allmänhetens bekostnad. Man låter uppföra vindkraftsverken på sin egen fastighet utan kompensera de andra berörda.

Ett vindkraftverk på en fastighet kan hindra grannarna att bygga ett egen vindkraft. Det är ingen hemlighet att att vindkraftverk på den egna fastigheten ger goda inkomster, som ett komplement till de jordbruksstöd som kommer från EU. Mellan fastighetsägarna är det inget win-win scenario (eller är det ett wind-wind scenario?).

Konflikten mellan fastighetsägare är dock snarare norm än undantag och berör fundamenta i hur vi ser på mitt och ditt. Vi kommer alla ihåg exemplet med provborrningarna ute i Oderup som var en annan sida på samma konflikt; att en fastighetsägare tog sig rättigheter på andras beskostnad, om än helt legalt. Drar man ut paralellerna kan man på ett globalt plan se att det finns samma moraliska problem när jag sätter mig på ett flygplan. Då tar jag mig rättigheter på Maldivernas invånarnes bekostnad, utan att kompensera dem.

Åter till den Skåska myllan och vi ser att praxis blivit så att länsstyrelserna sanktioner vindkraftens kränkning mot de drabbade. Fastighetsägarens rättigheter är  svaga jämfört med vindkraftsbolagens rättigheter i utrullningen av vindkraftsparker. Detta är ett resultat av vindkraftslobbyns effektiva upparbetade rättsfall de senaste årtiondena. Vid sidan hörs de svaga fruklösa ropen på hjälp från drabbade fastighetsägare, men ingen orkar lyssna på ytterligare en konflikt.

Länsstyrelsen i Skåne konstaterar, att om volymerna för vindkraftsmålen skall nås, måste havsbaserad vindkraft utvecklas kraftigt. Det finns inte tillräckligt med areal på land i Skåne för att uppnå målen. Just för Hörby är havsbaserad vindkraft av naturliga skäl en svår nöt att knäcka. Är det då rimligt att Hörby självpåtar sig att uppfylla målet om vindkraft? Problemen med havsvindkraft är att kostnaderna stiger kraftigt och det dessutom saknas drivkraften från de enskilda fastighetsägare att få ett vindkraftverk på sin fastighet. Frågan är då om det är något som de drabbade fastighetsägarna på Linderödsåsen skall betala priset för?

Intressant är att se den oheliga allians mellan miljörörelse och storkapital som är drivkraften bakom konflikten. Den före detta grästrotsrörelsen i form av miljörörelsen trampar på sin tidigare bas i denna allians. Miljöpartiet definierar numera sig som ett storstadsparti och då behövs inte dessa gröna-vågare ute i klorofyllet. Miljöpartiets väljare utgörs mer av latte-vänstern och finns mer och mer runt hörnet från huvudkontoret på Södermalm i Stockholm.

För mig som moderat är observationen inte ny, men för många andra blir det tydligt att Moderaternas skydd av, och tro på, den enskilde blir central i dessa konflikter. Kollektivets rätt kontra den enskildes rätt är fortfarande tydlig i höger och vänster perspektivet, i en politisk skala som kan framstå som allt mer suddig.

Jag konstaterar att vi i Hörby har att ta ett beslut som egentligen inte hör hemma i kommunen. Vi är bara en mus som ryter, utan faktisk påverkan. Från statens håll måste man ge tydligare besked om hur riksintressena till havs står gentemot det enskildas och det allmännas intressen till lands. Det är ett ställningstagande som måste till, för i frånvaro av det beslutet agerar kommunerna och länsstyrelsena som duktiga idioter. Man försöker dra sitt strå till stacken, utan att inse dessa strån är så insignifikanta i den stora hela energilösningen som måste till inför framtiden.

Har Socialdemokraterna fått en partiledare med verklighetskontakt?

måndag, februari 20th, 2012


Idag körde jag bil till Kastrup över Öresundsbron. Ja, jag vet att det varken är speciellt miljövänligt eller billigt, men bekvämligheten att slippa konka tre stora väskor korrumperade mig så till den milda grad att jag i alla fall hamnade i bilen. Det är inte ofta man kör över bron så det är sällan man får denna grandiosa vy över Storköpenhamn. Både till höger och till vänster ser man de danska kolkraftverken skjuta upp tjocka rökplymer högt upp i atmosfären.

Barsebäcksverket med Öresundsbron i fonden

Om man hade vridit huvudet 110 grader till höger (vilket jag naturligtvis inte gjorde då jag körde…) skulle man sett det nedlagda Barsebäcksverkets skorstenar och reaktorinneslutningar.

Nedläggningen av Barsebäcksverket är nog det mest underliga beslut som har fattats – fullständig kapitalsförstöring, med motiv som går på tvärs med min uppfattning de akuta miljöproblemen vi har idag.

Det var för 5 år sedan jag valde att tro på global uppvärmning – jag kan inte säga att jag är övertygad, för diskussionen och faktan är otroligt komplex, men att satsa på säkerhet före risk verkar en klok avvägning just i detta fall. Därför valde jag att åka buss till jobbet och har installerat värmepump i huset där jag bor.

Jag vill hävda att det var mot alla odds att jag kom fram till den ståndpunkten, för stadsmakterna har kommit fram till att det är bättre att köra danska kolkraftverk i stället för att köra klimatneutral svensk kärnkraft. Vad är det för signal man skickade till mig och övriga svenskar?

Under resans gång har jag sett hur vindkraftsverken har spritt ut sig runt Kävlingeån på slätten norr om Lund. Visst, det ser inte riktigt klokt ut, men även dessa är klimatneutrala precis som kärnkraften. Anledningen till den omfattande utbyggnaden är inte att det är ekonomiskt lönsamt, utan att de är kraftigt subventionerade av privatpersoner som köper elcertifikat i hopp om att världen kommer bli en bättre plats att leva på.

Nog är det en bra utveckling, men inte ens den mest rabiata vindkraftskramaren kan komma fram till att de potentiella möjligheterna motsvarar det faktiska behovet. Kärnkraften kommer vara en integrerad del i den svenska energiförsörjningen under överskådlig framtid oavsett hur mycket Jonas Sjöstedt drömmer om en annan värld.

De svenska reaktorerna byggdes på 70-talet. Effekthöjningar och omfattande renoveringar pågår för att deras livslängd skall kunna sträckas ut till 2045. Det har länge legat en död hand över den svenska kärnkraftsindustrin på grund av den politiska trollgången i kärnkraftsfrågan. Konsekvenserna är att kompetensen för att köra dessa anläggningar  har försvunnit från landet, en kompetens som man nu behöver i det omfattande moderniseringsprogrammet.

Så när Maud Olofsson klagar på kärnkraftsbolagen om deras tillgänglighet är det defacto hennes eget parti som är skulden till att kärnkraftsbolagen inte har den kontinuerliga rutin för uppgraderingar av kraftverken. Detta är komplicerade system som kräver ett långsiktigt perspektiv och det är här Stefan Lövén kommer in.

Stefan Lövén

I en intervju i SVTs Agenda 2012-02-12 öppnar han för att Sverige skall ha en långsiktig energipolitik som måste sträcka sig över blockgränserna:

-Kärnkraften är ingen isolerad fråga. Den är en del av energiförsörjningen. Vi behöver en bred överenskommelse där partierna sätter sig ner och diskuterar hur energibehovet faktiskt ser ut i framtiden. Och så koppla det till att vi ska ha en bra klimatpolitik.

Nu en vecka efter är det fri skjutning på den ny partiledaren för att han säger det som behövs sägas om en så fundamental fråga som nationens energiförsörjning och dess tillhörande infrastruktur.

Det mest bisarra är nog Aftonbladets ledare av Eva Franchell 2012-02-19 som nu klistrar socialdemokratins splittring på Stefan Löven för hans uttalande om den nödvändiga långsiktiga energiöverenskommelsen. Den renläriga, fullständigt politiska korrekta neo-socialdemokratin vrider och vänder på sig som en mask på en krok när verkligheten tränger sig på. Denna verklighet har uppenbarligen varit frånvarande sedan Göran Persson lämnade skutan i mitten av valperioden 2002 och 2006.

Kan man koppla denna kontakt med verkligheten till den uppmätta uppgången för Socialdemokraterna i senaste Sifo mätningen? Speciellt LO kollektivet, som är basen i socialdemokraternas väljarkadrer, har återfått en del av förtroendet för partiet och scorar nu 50%. Är det en partiledare som pratar om det som är viktigt för att landet skall kunna fortsätta producera för att generera resurser till den välfärd som så många är intresserade att spendera pengar på?

Är det så att örnen har landat och vi ser en opposition som kan driva den borgerliga regeringen till att överträffa sig själv eller är det en oppositionsledare som kommer sopa banan med oss borgare 2014? Roligt att se andra moderater välkomna utmaningen, läs Kent Perssons blogg till exempel.

Är billig energi en rättighet?

lördag, oktober 30th, 2010

Maud Olofsson, representant för det parti som stod längst fram på barrikaderna i kärnkraftsomröstningen, kallade kärnkraftsindustrin till sig för att förvissa sig om att svenskarnas rättighet till billig el under de kalla vintermånaderna skall kunna tillgodoses. Det är som i Afrika när regeringarna går in och kontrollerar priset på ris och vete för att inte kravaller eller andra oroligheter skall uppstå. Detta är helt absurdt och jag hyser inga förhoppningar om att reaktorerna kommer snurra i januari.

Vi svenskar lever i tron om att staten skall ta hand om oss, men efter avregleringarna är det så att vi är i de kommersiella företagens våld och, som det visar sig nu på oligopolmarknaden, godtyckliga prissättning för att tillfredsställa kraftbolagens ägares behov av vinstmaximering. Ja, jag vet, jag låter som en kommunist, men min lösning är inte kommunistisk.

Själv bor jag inom EONs nätområde i Skåne – varje år höjs priset för eldistrubutionen och varje år är det något behjärtansvärt skäl för höjningen (är det inte ledningsnedgrävning så är det eftersatt underhåll) Distributionen av privata företag på en monopolmarknad fungerar inte. Detta är viktigt att konstatera om Telias kopparnät tas över av staten direkt om mer av Telia skall säljas.

Jag vad gäller elen så är det så att de stora aktörerna svälter systemet på energi och därmed jackar upp priserna. Så när representanter för känrkraftsverken säger att det förlorar miljarder på att kraftverken står stilla stämmer det bara för kraftverket men inte för energibolaget som gör gigantiska vister på att inte köra verket. Och det gäller alla tre dominaterna Vattenfall, EON och Fortum.

Det är viktigt att vi svenskar förstår detta och kan agera utifrån detta. De små lokala lösningarna har en framtid med värmeväxlare, solceller och kollektiva vindkraftverk. Det är paradoxalt att sårbarheten hos vårt samhälles mest sårbara verksamhet skall påvisas av dem som är satta att sköta den.