Socialnämnden hade inget beslut att rösta nej till

Av | 2011-04-23

Hade socialnämnden haft att fatta beslut om detta, som SkD skriver, skulle resultatet naturligtvis sett annorlunda ut – nu fattades beslutet av kommunstyrelsen. I socialnämnden kunde vi alla endast notera information.

I socialnämndens protokoll står det:

§67

Information angående kommunstyrelsens beslut om tillfälligt höjda arvoden för ledamöter i socialnämndens arbetsutskott

Ärendebeskrivning
Ordförande Jane Cimmerbeck (MP) informerar om kommunstyrelsens beslut den 11 april 2011 att bevilja en tillfällig höjning av arvodet för ledamöter i socialnämndens arbetsutskott under perioden den 1 april – 30 juni 2011. Månadsbeloppen kommer att utbetalas utöver årsarvoden enligt reglementet.

Socialnämndens beslut
Tacka för informationen.

Protokollsanteckning
Maria Danielsson (C) lämnar följande protokollsanteckning i ärendet:

Maria Danielsson (C) ställer sig inte bakom den av kommunstyrelsen beslutade tidsbegränsade arvodeshöjningen för ledamöter i socialnämndens arbetsutskott.

All heder åt Maria Danielsson.

Dessa pengar är storleksmässigt så små att de inte kommer märkas i de 16 miljoner som vi går back med, men symbolvärdet är otroligt stort mot förvaltningen i det att vi menar allvar med att vi skall få en socialnämnd i ekonomisk balans

Dessutom skall politikerna inte gå in och micro manage i förvaltningen; detta är tydligt tjänstemännens domän. Det finns en fix maximal bandbredd som politiken har i förvaltningsexekveringen. Om man vill ha mer av den bandbredden måste man anställa fler tjänstemän – inte ta in politiker som tjänstemän. Därför är det viktigaste inte att göra massor med saker, utan att göra rätt saker vid rätt tidpunkt. Det handlar om prioriteringar. Detta är det i särklass starkaste argumentet mot ökningen av politikervolymen i socialnämnden.

Lars Ahlkvist säger ”– Vi bangar inte. Vi står för arbetslinjen och att man ska ha en vettig ersättning.” Tveksamt dock om arbetslinjen är en parameter i arvodesfrågan. Om man tar beskrivingen av arbetslinjen från Wikipedia i sammanhanget med socialnämndens arbetsutskott, så skulle arbetslinjen betyda att man strävar efter full sysselsättning. Full sysselsättning för politiker (och speciellt för fritidspolitiker) kan ju inte vara ett mål i sig.

Under skrivandet av denna artikel lärde jag mig ett nytt ord: kvasitranscendental. Saxat från Wikipedia:

Språkfilosofiskt är ordet arbetslinjen en så kallad kvasitranscendental, det vill säga ett ord som skenbart för upp resonemang till en högre nivå, men som i själva verket inte säger något alls.

Dock har Lars Ahlkvist rätt i en sak – för allianssammarbetet har detta ärende ingen betydelse. Vi har en gemensam politik för Hörby som vi skall genomföra, och den ligger fast.

Så här ser femklöverplatformen ut för mandatperioden 2011-2014 vilken jag står bakom:

Plattform 2011-2014 Femklövern i Hörby

 • Hörby ska fortsätta växa på ett hållbart sätt så att hela kommunen kan utvecklas.
 • Öka medborgardialog genom kontinuerligt visionsarbete för Hörby kommun.
 • Ökad samverkan över kommungränserna.
 • Förstärka företagsservicen både för befintliga företag och nyetablerade.
 • Fortsatt prioritet på planarbetet för byggfärdiga tomter och bostäder för alla åldrar.
 • Ett levande centrum med ökad torghandel med lokala produkter för en levande landsbygd.
 • Förbättrad arbetsmiljö i skolan och övrig kommunal verksamhet genom arbetsro och nolltolerans mot mobbing.
 • Höja kunskapsnivån i grundskolan för att bli en av landets bästa skolkommuner.
 • Fler vuxna och pedagoger i skolan & möjlighet till frukost för elever i grundskolan.
 • Ökad valfrihet för barnfamiljer, t ex genom utbyggt vårdnadsbidrag
 • Bra förutsättningar för fritids- och kulturaktiviteter.
 • Fortsätta kulturhusutredningen och lösa lokalfrågan för Kulturskolan.
 • Arbeta för en god trygghet i kommunen med öppen polisstation.
 • Fördjupat samarbete Barn- och Utbildningsnämnd/Socialnämnd
 • Införa Lagen om Valfrihet i äldrevård och –omsorg.
 • Utveckling av stöd till anhörigvård.
 • Utveckla Källhaga som demenscentrum, med ökat socialt innehåll & ”Sinnenas Trädgård”
 • ”Parboendegaranti”  inom äldrevården.
 • Fler platser i äldreboende, t ex servicelägenheter och trygghetsboende.
 • Under mandatperioden fullfölja den handikappolitiska planen för ”lätt avhjälpta hinder”.
 • Driva arbetsmarknadsprojekt för att få arbetslösa i arbete istället för bidragsberoende
 • Ökad miljömedvetenhet och låg klimatbelastning för kommunens verksamheter.
 • En hög andel närproducerad och ekologisk mat i kostverksamheten.
 • Noga undersöka möjligheterna att etablera en Biogas-anläggning.
 • Verka för ökad jämställdhet i kommunens nämnder och styrelser.
 • Fortsatt arbete för järnvägsdiagonalen. E22 som motorväg i hela sin sträckning
 • Återuppta förberedelsearbetet för Sydostleden.
 • Se över och utveckla  kommunikationer och infrastruktur, bl a fler och tätare turer i kollektivtrafiken även mellan Hörby tätort och byarna och se över möjligheterna till ”ringlinjebuss”.
 • Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar, i hela kommunen.
 • Färdigställa Å-promenaden från Flustret till Rv13.
 • Kvalitetssäkra den kommunala administrationen.
 • Ökad konkurrensutsättning av den kommunala verksamheten.
 • Ekonomi i balans

Ett svar på ”Socialnämnden hade inget beslut att rösta nej till

 1. Lars Ahlkvist

  Låter inte som Du förstod särskilt mycket av den dragning vi hade i gruppen. Vi får nog vara ännu mer tydliga nästa gång, och försöka förklara ännu bättre. Hå hå, ja ja. Det finns prövningar, och de ska man vara tacksam för och vara glad för att de kommer. Så också i Ditt fall.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.