Posts Tagged ‘Maria Danielsson’

Majoritetsmöte inom soc på lördagen

måndag, mars 19th, 2012


På lördagen träffades femklövern inom Socialnämnden för att gå igenom nästa veckas möte. Det var ett tag sedan vi träffades utanför nämndmötena, men vice ordförande Maria Danielsson (c) tar initiativ när ordinarie ordförande har tagit timeout på obestämd tid.

Nästan mangrann uppslutning, Från vänster ser man Venche Larsson(m), Kamer Bytychi(m), Olle Aronsson(kd), Lars Eriksson(m), Martin Nilsson(m), Maria Danlielsson(c), Erik Ridderby(mp), Staffan Salomonsson(m), Eva Lindholm(m), Bengt Hedlund(m). Frånvarande var Eva Nyman(fp) och Gunvor Håkansson (c) samt Jane Cimmerbeck(mp)

“Världen väntar inte” är titeln på en bok av Gunnar Hökmark, och det samma gäller socialnämnden i Hörby. Vi kan inte vänta längre på att ledarskapsproblemen skall lösa sig, utan måste jobba runt det. Så mötet i lördags var ett lysande initiativ från Maria.

Det absolut viktigaste ärendet var den nya organisationen inom Socialförvaltningen. Spontant tycker jag det verkar vara en mycket bättre organisation under uppbyggnad. Experimentet med centrum från förra förvaltningsledningen verkar vara borta för evigt och en mer traditionell organisation införs. Detta är en pusselbit till att komma till rätta med den sociala sektorn i Hörby, syftandes till att få en kostnadseffektiv och bra hantering av brukarna av de tillhandahållna tjänsterna.

Som alltid tycker jag budgetuppföljningen är spännande. Tyvärr verkar ledtiderna för att få fram den ekonomiska statusen vara för långa för att vi ledamöter skall kunna reflektera över den i ro innan mötet. Det brukar bli lite rörigt på just den punkten. Min förhoppning är att processen som leder fram till bokslutet kan kortas ner så att vi redan helgen innan kan få tillgång till informationen och diskutera den i förväg, och inte på nämndmötet som nu brukligt äro.

Det fanns mycket att diskutera även utanför agendan. Detta visade sig under rubriken initiering av nya ärenden. Många positiva idéer. Framför allt så kommer det en inbjudan från CMU (eller IFO som det heter i verkligheten utanför Hörby) efter vårt lyckade måndagsmöte med handläggarna, om mer utbildning runt den lagstyrda verksamheten. Vi konstaterar att hela nämnden, och inte bara arbetsutskottet, skall vara delaktig i utbildningsinsatserna. Även detta är jättebra och jag är glad att vi får till det efter över ett års önskemål och prat om att arrangera utbildningen.

Miljönämnden har varit på inspektion i Frostaskolans kök och funnit miljön undermålig. Eftersom vi har har ansvar för vår anställda har en arbetsplatsundersökning gjorts. Ytterligare utredande om behoven som föreligger i köket skall genomföras till en kostnad av 100kkr(!). Resultatet av denna hoppas jag kommer bli en tydlig kravspecifikation mot fastighetsförvaltningen inför ombyggnaden av köket. Vidare förutsätter jag att kostnaderna tas ur kommunens investeringsbudget och inte belastar socialnämndens budget.

Det känns bra att vi nu tar ett omtag efter cirkusen om upplösning som initierades av kommunledningen i slutet av förra året. Nu tittar vi framåt och jag kan konstatera att vi kommer vara mycket bättre synkroniserade, under Marias ledning, inför kommande möten. Det känns bra!

Artikeln säger allt om var problemen och lösningen ligger

söndag, januari 29th, 2012


Om vi nu i nojjans tidsålder inte skall börja misstro medierna också, så har Skånskan en bra artikel idag, summerandes problemen och möjligheterna som omger socialnämnden. Första och sista stycket sammanfattar orsakerna på ett bra sätt:

Socialnämnden har låtit höra talas om sig i många sammanhang det senaste året.
Striden om Källhaga, följdes av rapporter om chockhöjda arvoden, mångmiljonunderskott och införandet av ordningsregler under mötena. Samarbetet har knakat i fogarna.

samt Maria Danielssons kommentar

Alltihop verkar vara ett spel. Vi får hela tiden höra hur dåliga vi är, att vi inte duger, och att vi ska bort. Men demokratin sätts ur spel om nämnden läggs ner.
Den sekretessanmälan som Lars Ahlkvist har gjort mot Venche Larsson (M) är ett riktigt lågvattenmärke, tycker Maria Danielsson.

Låt oss dra oss till minnes:

Källhaga – ni kommer alla ihåg sommarplågan 2011, de populära marklägenheterna på Källhaga undanhölls för Hörbys pensionärer. En enig nämnd (förutom ordföranden, som klassade nämnden som “oseriös”) redde upp situationen när det blev känt att lägenheterna stod tomma. I de kriterier vi lade fast 2011-06-30 kan vi idag konstatera att vi har lyckats med våra intentioner att samla mer hemtjänstvolym på området för att minska transportarbetet och dess kostnader. Detta leder till en effektivare hemtjänst.

Chockhöjda arvoden – en ordförande som går in och agerar på tjänstemannasidan och där kommunstyrelsens ordförande fixar till ett rekordarvode. Låter det konstigt? Ordföranden refererar till sig själv som “vi i förvaltningen” på nämndsmöten. I tidningen skriver man att det vållade rabalder inom femklövern när Maria och Venche avsade sig sitt arvode. Min minnesbild var att det var med med respekt och beundran man såg på civilkuraget att stå upp för det som är rätt och riktigt i stället för att sitta och räkna kronor och ören i slutet på månaden.

Skd 2012-01-28

Mångmiljonunderskott – Centern och Moderaterna har varit kompromisslösa i att kontrollen och styrningen är prioritet ett, två och tre i nämndens arbete, på kollisionskurs med ordförandens prioriterade sociala agenda. Kritiken mot oss och vår offensiv faller platt på marken när du till höger kan läsa om resultatet av våra ansträngningar.

Ordningsregler – för att dra nämnden i örat efter Källhagafiaskot, skrivs förnedrande “ordningsregler” till nämndsledamöterna, när det verkliga problemet är att nämndens organisation havererat. Ordningsreglerna faller platt till marken när kommunfullmäktiges ordföranden konstaterar att man inte kan ta upp saker som “fniss” och “gula kort” i reglementet.

Sammarbetsproblem – presidiet som inte fungerar, femklövermöten som inte drivs eller ens hålls, prioritetsproblem… you name it, we got it! Samarbetet faller platt till marken.

Sekretessanmälan – kommunstyrelsens ordförande vill hjälpa socialnämndens ordförande att odemokratiskt bli av med aktiv nämndsledamot. De upprepade svaren från SKL gör att anmälan faller platt till marken och att en utredning om förtal av nämndsledamoten inleds mot KS ordföranden, som numera “säger att syftet med anmälan var att få igång en diskussion om vissa moderaters uppträdande” [SkD 2012-01-19].

Jag hyser den största respekt för Maria Danielsson(C) som under resan har agerat myndigt och balanserat i sin roll som vice ordförande i socialnämnden under de förutsättningarna som har givits. Därför är det inte förvånande att man från Centerns sida visar vägen framåt med uttalandet i tidningen:

Det vore bättre att alla som sitter i nämnden ställer sina platser till förfogande, och att en ny nämnd väljs samtidigt som man inväntar förvaltningens utredning om ny organisation.

Socialnämnden hade inget beslut att rösta nej till

lördag, april 23rd, 2011

Hade socialnämnden haft att fatta beslut om detta, som SkD skriver, skulle resultatet naturligtvis sett annorlunda ut – nu fattades beslutet av kommunstyrelsen. I socialnämnden kunde vi alla endast notera information.

I socialnämndens protokoll står det:

§67

Information angående kommunstyrelsens beslut om tillfälligt höjda arvoden för ledamöter i socialnämndens arbetsutskott

Ärendebeskrivning
Ordförande Jane Cimmerbeck (MP) informerar om kommunstyrelsens beslut den 11 april 2011 att bevilja en tillfällig höjning av arvodet för ledamöter i socialnämndens arbetsutskott under perioden den 1 april – 30 juni 2011. Månadsbeloppen kommer att utbetalas utöver årsarvoden enligt reglementet.

Socialnämndens beslut
Tacka för informationen.

Protokollsanteckning
Maria Danielsson (C) lämnar följande protokollsanteckning i ärendet:

Maria Danielsson (C) ställer sig inte bakom den av kommunstyrelsen beslutade tidsbegränsade arvodeshöjningen för ledamöter i socialnämndens arbetsutskott.

All heder åt Maria Danielsson.

Dessa pengar är storleksmässigt så små att de inte kommer märkas i de 16 miljoner som vi går back med, men symbolvärdet är otroligt stort mot förvaltningen i det att vi menar allvar med att vi skall få en socialnämnd i ekonomisk balans

Dessutom skall politikerna inte gå in och micro manage i förvaltningen; detta är tydligt tjänstemännens domän. Det finns en fix maximal bandbredd som politiken har i förvaltningsexekveringen. Om man vill ha mer av den bandbredden måste man anställa fler tjänstemän – inte ta in politiker som tjänstemän. Därför är det viktigaste inte att göra massor med saker, utan att göra rätt saker vid rätt tidpunkt. Det handlar om prioriteringar. Detta är det i särklass starkaste argumentet mot ökningen av politikervolymen i socialnämnden.

Lars Ahlkvist säger “– Vi bangar inte. Vi står för arbetslinjen och att man ska ha en vettig ersättning.” Tveksamt dock om arbetslinjen är en parameter i arvodesfrågan. Om man tar beskrivingen av arbetslinjen från Wikipedia i sammanhanget med socialnämndens arbetsutskott, så skulle arbetslinjen betyda att man strävar efter full sysselsättning. Full sysselsättning för politiker (och speciellt för fritidspolitiker) kan ju inte vara ett mål i sig.

Under skrivandet av denna artikel lärde jag mig ett nytt ord: kvasitranscendental. Saxat från Wikipedia:

Språkfilosofiskt är ordet arbetslinjen en så kallad kvasitranscendental, det vill säga ett ord som skenbart för upp resonemang till en högre nivå, men som i själva verket inte säger något alls.

Dock har Lars Ahlkvist rätt i en sak – för allianssammarbetet har detta ärende ingen betydelse. Vi har en gemensam politik för Hörby som vi skall genomföra, och den ligger fast.

Så här ser femklöverplatformen ut för mandatperioden 2011-2014 vilken jag står bakom:

Plattform 2011-2014 Femklövern i Hörby

 • Hörby ska fortsätta växa på ett hållbart sätt så att hela kommunen kan utvecklas.
 • Öka medborgardialog genom kontinuerligt visionsarbete för Hörby kommun.
 • Ökad samverkan över kommungränserna.
 • Förstärka företagsservicen både för befintliga företag och nyetablerade.
 • Fortsatt prioritet på planarbetet för byggfärdiga tomter och bostäder för alla åldrar.
 • Ett levande centrum med ökad torghandel med lokala produkter för en levande landsbygd.
 • Förbättrad arbetsmiljö i skolan och övrig kommunal verksamhet genom arbetsro och nolltolerans mot mobbing.
 • Höja kunskapsnivån i grundskolan för att bli en av landets bästa skolkommuner.
 • Fler vuxna och pedagoger i skolan & möjlighet till frukost för elever i grundskolan.
 • Ökad valfrihet för barnfamiljer, t ex genom utbyggt vårdnadsbidrag
 • Bra förutsättningar för fritids- och kulturaktiviteter.
 • Fortsätta kulturhusutredningen och lösa lokalfrågan för Kulturskolan.
 • Arbeta för en god trygghet i kommunen med öppen polisstation.
 • Fördjupat samarbete Barn- och Utbildningsnämnd/Socialnämnd
 • Införa Lagen om Valfrihet i äldrevård och –omsorg.
 • Utveckling av stöd till anhörigvård.
 • Utveckla Källhaga som demenscentrum, med ökat socialt innehåll & ”Sinnenas Trädgård”
 • ”Parboendegaranti”  inom äldrevården.
 • Fler platser i äldreboende, t ex servicelägenheter och trygghetsboende.
 • Under mandatperioden fullfölja den handikappolitiska planen för ”lätt avhjälpta hinder”.
 • Driva arbetsmarknadsprojekt för att få arbetslösa i arbete istället för bidragsberoende
 • Ökad miljömedvetenhet och låg klimatbelastning för kommunens verksamheter.
 • En hög andel närproducerad och ekologisk mat i kostverksamheten.
 • Noga undersöka möjligheterna att etablera en Biogas-anläggning.
 • Verka för ökad jämställdhet i kommunens nämnder och styrelser.
 • Fortsatt arbete för järnvägsdiagonalen. E22 som motorväg i hela sin sträckning
 • Återuppta förberedelsearbetet för Sydostleden.
 • Se över och utveckla  kommunikationer och infrastruktur, bl a fler och tätare turer i kollektivtrafiken även mellan Hörby tätort och byarna och se över möjligheterna till ”ringlinjebuss”.
 • Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar, i hela kommunen.
 • Färdigställa Å-promenaden från Flustret till Rv13.
 • Kvalitetssäkra den kommunala administrationen.
 • Ökad konkurrensutsättning av den kommunala verksamheten.
 • Ekonomi i balans

Glöm inte förslaget om LOV i Hörby

måndag, april 11th, 2011

Skånska Dagbladet rapporterar om förslaget från Venche Larsson (m), om att lägga ut personliga assistenterna på entreprenad. Det är jättebra att vi får in dynamik inom utförarverksamheten.

Vad som kanske är ännu större är när Maria Danielsson (c) tar upp att man i Hörby skall införa lagen om valfrihet (LOV) i Hörby. I princip går det ut på att brukarna själva kan välja vilken utförare man vill ha. Förslaget öppnar upp för ytterligare möjligheter till en servicesektor i Hörby.

Förslaget, som för varje borgerlig representant är precis vad man tycker skall ske, triggade omdelbart en ideologiskt betingad reflexmässig kommentarer från Susanne Meijer (s) om hur dåligt det är med valfriheten.

Nu skall ärendet beredas av förvaltningen. Tyvärr är det svårt att avgöra när förvaltningen kan komma tillbaka med ett yttrande, då  de är hår tbelastade med andra ärende och personalavhopp.