Posts Tagged ‘vindkraft’

När migrationen hjälper till att ge långsiktighet i energipolitiken

lördag, januari 31st, 2015

Sverigedemokraterna konstaterar att det bor fler tranor på Linderödsåsen än vad det gjorde förr. I Skånskan säger Stefan Borg

Bland annat att det finns fler tranor i området än då [1998-1999] och att det finns betydligt fler våtmarker som i sin tur lockar till sig fler fåglar.

tranaVisst är det trevligare att se Sverigedemokraterna bejaka sin gröna sida snarare än den bruna, men är det inte lite lustigt att det är migrerande fåglar som hjälper till i argumentation? Speciellt så låter tranorna konstigt och högljutt – varför låter de inte som en talgoxe, något som vi är vana vid?

Och vidare så lockas fler fåglar till området på grund av våtmarkerna – det kan ju inte vara bra att nya fåglar kommer dit och äter upp maten för de inhemskt uppfödda storkarna i det behjärtansvärda storkprojektet.

Kanske det är bättre att hägna in våtmarkerna tillsammans med storkarna så får vi mindre artblandning och konkurrens?

Det är lätt att kåsera om stereotyper bland fåglar och Sverigedemokrater, men det är betydligt svårare att skojja om ingenting, det vill säga de andra partiernas frånvaro av debatt angående vindkraftsplanerna på åsen.

Så jag frågar mig om det räckte med en one-liner i valrörelse för att bekänna färg och därmed är det business as usual? Var finns visionerna om möjligheterna för turismnäringen och boendemiljöerna i de orörda landskapet som förklarar VARFÖR det är en så urbota korkad idé att utreda och planera för en vindkraftsetablering på åsen?

slamkrypareI denna dypöl av genomsubventionerad energipolitik där de politiska slamkryparna härskar, där vet man inte vilken fråga som ställs när artinventeringarna genomförs, ity allt regleras av lagar som syftar till en gigantisk utbyggnad av vindkraft till 30TWh år 2020 oavsett naturvärden

Det är inte konstigt att ingen kan eller vågar sticka ut underläppen för att formulera ett yttrande från dypölen. Oavsett vad, så blir varje uttalande fel i en värld där skydd av naturvärlden hotas av samma skydd för samma naturvärden.

Endast genom att blanda in Åsa Romson och Miljöpartiet kunde situationen bli värre. Den nu tillgängliga energimetoden görs ännu mer politiskt osäker. Miljöpartiet driver, trots att regeringspartner har en överenskommelse om att drifta kärnkraften vidare, en linje om mer vindkraft… till varje pris.

Jag skulle vilja hävda att det är dags att avsluta den enorma prokrastineringen av energipolitiken. Bejaka att vi kommer behålla kärnkraften så länge den är ekonomisk lönsam och miljösäker.

Vidare vill jag att vi slutar beströ vår orörda natur med vindsnurror som skivar våra fåglar, skrämmer turister och gör boende lomhörda till priset av massor av skattepengar.

Lite förmätet…

tisdag, januari 13th, 2015

… men “vad var det jag sa”. Vindkraftsbolag har lämnat in ansökan om att få bygga verk på utredningsområdet på Linderödsåsen. Ornitologer och ortsbor protesterar ännu en gång förtvivlat mot att förvandla kommunen orörda lunga till industriell bakgård.

Kommunen hade 2013 nästan konsensus om att man skulle fortsätta utredningarna för att kunna etablera en vindkraftspark runt Fjällmossen. Det var en ledamot i kommunstyrelsen som sa nej, som yrkade på att toppstyrets idéer skulle testas i fullmäktige i öppenhet och under debatt.

20120818_134249Toppstyrningen hade gått så långt att maktfullkomligheten körde över viljan till en öppen fullmäktigedebatt. Yrkandet om tilldelning av mer kommunala pengar kom till och med från den individ på mötet som hade egna ekonomiska intressen i projektet. Inget konstigt med det, när denne förklarade att någon arvsrätt inte förelåg…

Ingen annan i kommunstyrelsen, förutom denna enskilda individ som följde sunt förnuft, i strid mot partilinjerna och kackandes i eget bo, tyckte det var en bra idé med en fullmäktigedebatt. En i övrigt enig kommunstyrelse dunkade igenom beslutet att tilldela mer medel till utredningarna.

Det som skulle utredas var följande:

I huvudsak kräver Länsstyrelsen en utredning enligt artförordningen för att ge en fördjupad analys av fågelförekomsten i de föreslagna utredningsområdena och i detta krav instämmer bland annat Skånes Ornitologiska förening och ett stort antal av de privatpersoner som yttrat sig.

Med mer medel till en biasad analys av fågellivet blev det enklare för vindkraftbolagen att kunna etablera sin vindkraftspark.

Det var på ett kommunstyrelsemöte i april 2013 (se protokollsutdrag 2013-04-11) som beslutet togs.  Hela det politiska spektrumet i Hörby skulle bara ett år senare, inför valrörelsen, svänga 180 grader i sin jakt på väljare.

Så nu står vi här efter valet – ett löfte från varje parti om att man inte vill ha vindkraft på runt Fjällmossen men utan individer som tänker fritt och säger ifrån mot den skenande politiken.

Politikerna som röstade för beslutet sitter nu vid makten “i orubbat bo”, om ytterligare en fågelterm uttrycks. Som man bäddar får man ligga kraxar jag från läktaren.

Artiklar i Skånskan

Vindkraftsplanerna hotar fågelparadis

Vindkraftverk kan bli slutet för orrarna

Kunskaper om brister i översiktsplanearbetet förbisågs

lördag, september 13th, 2014

Arbetet med det tematiska tillägget för vindkraft i kommunen har pågått under många år i kommunen. Det tematiska tillägget jobbas parallellt med till arbetet med översiktsplanen. Där andra kommuner har en integrerad dokumentation tar Hörby fram två av varandra oberoende dokument.

lansstyrelsenSå då frågar man sig hur detta gick till? En av de tyngsta remissinstanserna är Länsstyrelsen för den kommunala översiktliga planeringen. Har inte Länsstyrelsen varit inblandad och kunnat stödja arbetet?

Jo, visst har det varit så. I en minnesanteckning från länsstyrelsen (som kan läsas här) har Länsstyrelsen explicit uttryckt att översiktsplanen och vindkraftsplanen skall koordineras. Detta skall koordineras för att den översiktliga planeringen skall besitta den tyngd som krävs.

Så här avslutas möte på Länsstyrelsen den 30/1 2014 om det tematiska tillägget i Hörby:

Förhållande till gällande ÖP

Länsstyrelsen frågar om förhållningen till gällande ÖP med tanke på frågan om det pågående arbetet med ny kommunomfattande ÖP. Länsstyrelsen ger rådet att invänta nya ÖP och inbegripa vindkraftstillägget i denna. Detta skulle ge en stor vinst i tydlighet att få ett dokument att följa. Kommunens ställningstagande skulle också få en betydligt större tyngd, då i ÖP det görs avvägning mellan alla allmänna intressen.

Det borde varit tydligt för alla inblandade efter detta yttrande att samordningen måste ske. Men icke, processerna med de olika dokumenten har malt på och i juni kom samrådshandlingar för översiktsplanen ut utan att vindkraften tas upp.

Moderater och Socialdemokrater har varit drivande i utredningen som nu ingen av dessa vill kännas vid. All information har funnits tillgänglig om olämpligheten i processen, men ändå har man struntat i detta.

Hur det svänger är tydligt hos Moderaterna som helt plötsligt vill etablera ett naturreservat på åsen. Detta från att för bara någon månad sedan argumenterat för en vindkraftspark.

Lika orealistiskt som en vindkraftspark är på åsen, lika orealistiskt är det att förklara hela Linderödsåsen som ett naturreservat. Hur seriösa är Moderaterna egentligen?

Centerpartiet har till fullmäktige lämnat in en motion om att bringa ordning i utredningsarbetet och att införliva vindkraftspolicyn i översiktsplanen. Tråkigt för kommunen att Moderater och Sossar styrt skutan så långt upp på land att fullmäktige måste komma och dra loss den.

20140911_091114

Vindkraft utmed bron över Stora Bält i torsdags. Exempel på bra placering, till och med lite vackert.

“Växa av egen kraft” – vad betyder det egentligen?

fredag, augusti 15th, 2014

Översiktsplanen är helt fokuserad på Hörby centralort, Osbyhom-Ringsjöstrand och Ludvigsborg. I dessa områden har all tillgänglig mark markerats för utbyggnad. Alla övriga områden i kommunen har en utvecklingsplan som heter att området skall “växa av egen kraft”.

Vad denna “egna kraft” är för något är inget som lyfts fram i översiktsplanen utan det låter man läsaren klura ut. Jag menar att Åsa Sandgren är sinnebilden av vad denna egna kraft är – en företagare inom besöksnäringen som ser möjligheterna i de naturresurser vi har i kommunen.

Är det så att det finns ett intellektuellt problem att frånvaron av något kan ses som en resurs. Att frånvaron av ljud varken kan mätas eller värderas. På samrådsmötet under sommaren i fullmäktigesalen så dök frågan upp varför de tysta områdena inte fanns upptagna. Svaret var då att man inte kunde definiera vad ett tyst område var.

Samtidigt säger kommunalrådet i tidningen att skyddet för detta odefinierbara kommer stärkas med vindkraftsplanen. Tillåt mig att tvivla.

Vidare är det praktiskt att benämna en “vindkraftspark” som just en “vindkraftspark”. Vårt högt ärade kommunalråd Lars Ahlkvist(M) slirar på orden och säger i Skånskan 2014-08-15 att vindkraftsparken inte alls är en vindkraftspark. Det gör ju inte trovärdigheten för styrgruppen för översiktsplanen större när man skriver att landsbygden skall växa av egen kraft.

Plangruppen består av

  • Lars Ahlkvist(M)
  • Pelle Skerup(M)
  • Birger Torkilsson(M)
  •  Thommy Hall(S)
  • Gunnar Bergkvist(S)
  • Ruben Ström(Kd)
  • Brita Larsson(Fp)
  • Kjell-Åke Persson(C)

Centerpartiet och jag har tydligt kommunicerat att denna hållning i översiktsplanen är inte acceptabel.

Men den starka representationen av Moderater och Socialdemokrater har ett tyst område inom politiken uppstått i alla fall.  I en ohelig allians fortsätter dessa att sitta tysta i frågan om vindkraftsparken och vad vi skall använda våra naturresurser till.

Det enda som man från styrgruppens håll gör är att skicka fram avgående Lars Ahlkvist som målvakt för planen.

  • Har förstanamnet på Moderatlistan Eva Lindholm i Önneköp ens en åsikt om hur hennes grannar kommer påverkas av utbyggnaden? Troligtvis inte.
  • Sossarna drar in huvudet förutom Anita Ullman som inte heller hon ser utbyggnaden som en vindkraftspark.  Tycker Tommy Hall något om exploateringen? I alla fall ingen åsikt som lämpades att framföras på samrådsmötet där han var närvarande.

Den plankarta över utbyggnadsområdet, och som i detalj utreds till stora kostnader, har verken utplacerade. När Ingemar Tykesson frågades ut i den Moderata gruppen om just detta så var svaret att det var positionen för att kunna klämma ner optimalt antal vindsnurror på området.Låt oss en gång för alla undanröja ordtrixandet: Det är en vindkraftspark som utreds och som planeras.

Den kommer att ta bort områdets unika särart som ett naturskönt tyst område med möjlighet till besöksnäring. Kommunen tar utredningskostnader som vindkraftsbolagen skulle stå för.Som enda representant i kommunstyrelsen ville jag i april förra året bryta den inslagna vägen om ytterligare detaljerade utredningar i utbyggnadsområdet. Resten av kommunstyrelsen fortsatte i full vetskap om att man kommer slå undan benen för besöksnäringen i området.

Det är fortfarande ett demokratiskt problem att fullmäktige har inte någon gång under processen tillfrågats i ärendet. Detta ger möjlighet till att det politiskt tysta området kan fortsätta att existera. Frågan måste upp på fullmäktiges bord och det fort!

Om nu skrivningen “växa av egen kraft” skall ha någon som helst trovärdighet så måste väl i all rimlighet planeringen inte motverka den kraft som faktiskt finns i området. Vindkraftspolicyn och översiktsplanen måste fungera tillsammans för att orden skall vara mer än bara ord.

Jag kan bara säga det en gång till – rösta på Centern i valet för att höja ambitionsnivån för landsbygden från industriell bakgård till ett attraktivt område för boende och näringsliv. Visst skulle du som väljare kunna rösta på notoriska oppositionspartier, men vill du göra skillnad med din röst krävs ett mer noggrant övervägande.

Med Centerpartiet kommer landsbygden få möjligheter att  växa just av egen kraft. För Centern är det inte bara ord.

tur i oturen

 

Småskalighet och naturvärden på väg in i näringslivsplanen

tisdag, juni 3rd, 2014

Idag har handlingarna kommit ut för kommunstyrelsemötet denna månad. Ärende 15 (ärendebilaga) handlar om näringslivsplanen. I år har besöksnäringen hittat in i planen fast bara på sista stycket. I praktiken finns ingen konkret plan, men äntligen lyfter man fram det regionala samarbetet Tourism in Skåne, som jag pekade på i debatterna i Fullmäktige angående tursitbolaget.

Man konstaterar i planen att “Småskaligheten och naturvärdena har möjlighet att utvecklas och skalas upp”. Om nu småskaligheten är en tillgång så skall man väl inte skala upp den. Än mer besynnerligt är skrivningen om att det “finns några större anläggningar som med rätt stöd kan fungera som dragare”. Är det så att större företag skall särbehandlas eller varför letar sig den denna skrivning in i planen? Alla företag har rätt till samma stöd på ett jämlikt sätt.

Men jag får inte skrivningarna att gå ihop med de andra aktiviteterna som pågår i kommunen angående landsbygden. Centern har tidigt och tydligt värnat landsbygden mot den industriella exploatering som planeras men hur kan andra rösta för näringslivsplanen när man samtidigt stödjer vindkraftsparken?

Positivt är även att Folkpartiet i dagens tidning går ut och värnar de tysta områdena. Äntligen är det fler som vågar ta bladet från munnen om vansinnet som pågår i vindkraftsparken i de östra kommundelarna. Både Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har även de tidigare konstaterat olämpligheten.

Så trots att vindkraftsparken är ett uppenbart felaktigt projekt så misslyckas både Miljö-Moderaterna och Socialdemokraterna att avbryta projektet. Varför är det så att dessa tre betongpartier framhärdar i skapandet av ett gigantiskt industriområdet i de tidigare orörda delarna i kommunen?

Tillsammans har Socialdemokraterna och Moderaterna majoritet. Så länge dessa partiet klart och tydligt inte sätter stop för  vindkraftsäventyret så är det farligt att lägga sin röst där i höst. Fast även om folkopinionen mot projektet skulle nå partibunkrarna i betongpartierna, vad skulle då ett vändande under galgen vara värt? Sannolikheten att populistiska ställningstagande håller sig över en mandatperiod är tämligen låg.

Turismsamarbete med ett regionalt perspektiv – vad är det mer som enfalden borde låta mångfalden debattera?

torsdag, maj 15th, 2014

De turbulenta vindarna om turismsamarbetet i Mittskåne har mojnat. Utan samma buller och bång har ett annat turismsamarbete avstannat. Det gäller samarbetet mellan näringsidkare och kommunerna i Ystad och Österlen. Skd rapporterar om skilsmässan 2014-05-15.

Skulle vi extrapolera retoriken från kommunfullmäktige i Hörby kommer nu syd-ost regionen drabbas av massarbetslöshet. Logiken i kopplingen är lika befängt som argumenten som framfördes i fullmäktige i Hörby från de som vurmade om bolaget. Naturligtvis kommer varken turistbolaget eller massarbetslösheten inte inträffa.

I Ystad är det näringen som kastar in handduken efter en misslyckad upphandling av turistbyråerna. Men det verkar inte vara någon som gråter speciellt mycket för det. Jag kan bara konstatera att turistbyrån i Ystad har varit en stjärna när jag varit på besök. Således gjuter inte ens jag en tår över detta.

Dock då är det kanske mest intressanta är hur man resonerar inför framtiden.  Så här skriver Skånskan:

Både han [Anders Johansson (M)] och Ystads kommunalråd Kristina Bendz (M) berättar att kommunerna bland annat sneglar på möjligheten att ingå ett samarbete med det regionala turismbolaget Tourism in Skåne.

Jag kommer ihåg en talare i fullmäktige som som påtalade den möjligheten om att jobba med det regionala organet Tourism i Skåne. Naturligtvis hade Mittskåne projektet inte utrett den möjligheten – de hade bara utrett ett alternativ.

Nåja, kontentan av detta är att det finns ett behov av att öppet prata och debattera ärenden långt innan de skall upp i fullmäktige för att ta beslut. Mittskåne är ingalunda det enda ärendet – ta bara översiktsplanen som det inte finns någon som helst offentlig information om vad man håller på med i toppen.

Ett annat exempel är vindkraftsutredningen om vindkraftsparken på Linderrödsåsen. Det är tyst som i graven. Frågan är nu om den planen lyckas överleva Ahlkvists frånfälle från Moderaterna. Ingen vettig Moderat skulle våga att stanna kvar på Ahlkvists snabbt sjunkande skepp.

Det är hög tid att tidplanen offentliggörs om vilka ärenden som kommer framgent. Kommunen har inte råd med ett Mittskåneäventyr till. Vad skall vi med demokratin till om makten utövas genom enfaldigt tisslande och tasslande hos kommunalrådet?

Vad vi har råd med, och som ger mångfald och mångfalt tillbaka. är en sund och offentlig debatt om riktningen för kommunen.

 

Första orden om att bevara Linderödsåsen från talarstolen

tisdag, december 17th, 2013

Det är många frågetecken runt den kommande översiktsplanen. Ett mycket litet antal politiker har kunnat se vad det är som kokas i översiktsplanen. Vad som har sipprat ut är dock av mycket oroande slag. Bland annat kommer vindkraftsparken på Linderödsåsen att vara en del av förslaget. Om det informerades det om på fullmäktige i Askeröd.

Politikerkåren har inte fått möjlighet att debattera klokheten i detta förslag. Den begränsade kretsen som tillåts vara med och diskutera innehållet är mycket liten. Jag har sökt information om vad som pågår men inga offentliga handlingar finns att tillgå. Detta trots att planen under upprepade gånger varit under politisk behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott. Min begäran att få ut översiktsplanen avslogs.

Nu tvivlar jag på att man kan bedriva en politisk process på ett arbetsmaterial, så jag har överklagat beslutet till Kammarrätten i Göteborg. Det är orimligt att locket skall vara på under en så viktig process som översiktsplanen.

Därför var det extra roligt och intressant att Miljöpriset vanns av Helena Olofsson för sina kulturvandringar på just Linderödsåsen. Här delar kommunen ut ett pris för kulturverksamhet som har sin jordmån i det gamla kulturlandskapet på Linderödsåsen. Detta samtidigt som en annan del av kommunen planerar för att exploatera densamma med en vindkraftspark.

20131216_190045

Helena Olofsson är först ut på banan från talarstolen om Linderödsåsen.

Med ett slag skulle man slå undan benen för den belönade verksamheten. Hur många av fullmäktigeledamöterna var det som tänkte på det när man applåderade för Helena Olofsson insatsen?

Och som om inte den paradoxen vore nog. Samma topp-politiker som jobbar med vindkraftsplanerna jobbar samtidigt för en turistsatsning tillsammans med Eslöv och Höör. Vad är det man skall komma till Hörby och titta på om vi bygger bort besöksnäringen i kommunen med en vindkraftspark?

Helena Olofsson var en pionjär i ämnet i talarstolen. Hon lyckades på ett alldeles utmärkt sätt framföra ett av de starkaste argumenten mot vindkraftsparken – inte bara i det hon sa, utan vad hon representerade.

Vi politiker måste mangrant stå vid hennes sida som en kraft. Vi måste värna den småskaliga besöksnäringen gentemot storskalig vindkraftsutbyggnad i kulturlandskapet på Linderödsåsen.

Artikel i Skd 2013-12-17

200 meter som försvann

onsdag, oktober 16th, 2013

Dagens upplaga av Skånska Dagbladet har en artikel om två nya vindkraftverk i Råby. De boende rasar, och de har min fulla sympati. Vem vill ha 150 meter höga vindkraftverk en halv kilometer bort?

Men i följeartikeln intervjuas byggnadsnämndens ordförande Birger Torkildsson(M) som på slutet läcker information om uppdateringen av vinkraftsplanen i kommunen; Avståndet till vindkraft kommer även fortsättningsvis vara 500 meter till närmaste bostad. Birger säger i Skånskan 2013-10-16:

Skyddsavståndet på 500 meter kommer för övrigt att gälla även i det nya, uppdaterade tillägget till översiktsplanen…

Senast på fullmäktige i Askeröd var avståndet 700 enligt den muntliga informationen. Vidare argumenteras att anledningen till behovet att ta fram en ny policy är att på bättre sätt kunna styra var vindkraftsverk på placeras, så måste en uppdatering tas fram.

Om nu höjningen av det viktiga avståndet till närmaste boende inte kommer att uppdateras, så kommer det inte att finnas något större behöv av att uppdatera den befintliga vindkraftspolicyn. Och motståndet mot den kommer att vara monumentalt med tanke på vindkraftsparken på Linderödsåsen.

Låt mig göra en förutsägelse: en solid vägg är rakt framför det kommande vindkraftstillägget. Ingen kan fortsätta utsätta våra boende på landsbygden för dessa hälsopåverkande störningar.

Jag vill, även enligt femklöverplattformen, verka för en levande landsbygd. Då är inte den bästa metoden att göra om den till en passiv industriell bakgård.

Uppdaterad: Länk till artikel i SkD

Inget intresse av djupare demokratisk förankring

lördag, april 13th, 2013

På torsdagen den 11e april hade vi kommunstyrelse. Då var det dags för kommunstyrelsen att avgöra om man ville fortsätta på den inslagna enda vägens politik om vindkraftsplanerna på Linderödsåsen. I potten fanns 200 000 kronor och demokratiskt inflytande.

Beslutet blev att man skulle fortsätta med de av Länsstyrelsen begärda undersökningarna i utredningsområdena. Jag hävdade att innan man fortsätter med det är det viktigt att fullmäktige får säga sitt, om man verkligen till ha vindkraft på åsen eller inte.

I den nu gällande Vindkraftspolicyn från 2009 har fullmäktige beslutat att det i skogsbygden är olämpligt med vindkraft. Jag säger inte att förhållandena inte har ändrats, men om det är så att man skall bryta med ett fullmäktigebeslut så är det mer än rimligt att man frågar fullmäktige om det är OK – speciellt när det innebär en penningrullning till förmån för vindkraftsindustrin och markägarintressena i området.

På kommunstyrelsemötet yrkade jag att man skall förankra den nya vindkraftsinriktningen i fullmäktige innan man går vidare med upphandlingarna. Som enda ledamot i kommunstyrelsen röstade jag för en djupare demokratisk förankring av verksamheten. Jag reserverade mig mot beslutet enligt följande skrivning:

Beslut om miljöstörande verksamhet relaterat till den kommunövergripande översiktsplanen är av stor och principiell betydelse för kommunen. Enligt min övertygelse, och enligt kommunallagen skrivning 3kap, 9§, skall dessa frågor prövas av kommunfullmäktige först innan detaljerade fördjupande investeringar företas. Kommunfullmäktige måste beredas tillfälle till en öppen och demokratisk debatt om inriktningen utifrån principer och identifierade alternativ.

Detta bör ske innan man gör djupa förstudier för att bana väg för explicita vindkraftsetableringar i ett specifikt område. Är det så att principerna skall ändras för den nu gällande vindkraftspolicyn skall det framläggas för kommunfullmäktige för beslut.I avvaktan på detta bör inga ytterligare investeringar företas utan bör vänta tills det blir aktuellt. I vilket fall skall undersökningar/kartläggningar betalas av den sökande som brukligt är och inte subventioneras av kommunen.

Vidare finns det inget som säger att etableringar utanför de utpekade områdena kan ske, ett argument som ofta framförs. Kapitalstarka intressen tillsammans med det nationella målet om vindkraftsproduktion gör att vi kan se en dynamik på slättbygden som översiktsplanen inte förmår att hantera. I och med att vindförhållandena på lägre höjd är fördelaktiga på slättbygden, är det förväntat att anmälningspliktiga verk kommer etableras där.

Vindkraftverken i skogsbygden kommer att ha en höjd större än 150 meter för att vara effektiva. Det innebär att dessa verk kommer bli tillståndspliktiga. Det accentuerar behovet av en debatt om generell markanvändning och om explicit etablering i områdena som skall bli vägledande för kommunens bedömning vid eventuell tillämpning av det kommunala vetot i de enskilda ansökningarna.

Samtidigt som vi ger bort 200 000 skattepengar till vindkraftsbolagen, gräver vi hålet djupare som vi har hamnat i vad gäller bunkermentaliteten. Hur kommer det sig att ett fullmäktigebeslut kan ses som ett problem i en process att ta fram ett policydokument?

Är fullmäktige ett hot mot styret efter socialnämndsomröstningen för ett år sedan? Jag förstår inte att en djupare demokratisk förankring kan vara ett problem – det finns något bakom som jag inte förstår eller vet om.

En bättre debatt och förankring krävs

onsdag, april 10th, 2013

Kommunstyrelsen föreslås i morgon torsdag allokera ytterligare 200 000 kronor till vindkraftsparken på Linderödsåsens Hörby-sida. Denna penning-rulling fortsätter trots att det inte har varit någon som helst debatt om huruvida vi över huvud taget skall ha vindkraft på åsen eller inte.

Här är min och Torbjörn Malvås insändare:

En viktig principiell fråga
De nationella målen till 2020 om 30TWh vindkraft är antagna av riksdagen. 2012 nådde Sverige upp till 7TWh produktion. Vi har en fortsatt kraftig utbyggnad framför oss. I Hörby har vi att förhålla oss till detta i översiktsplaneringen.

Att nå de nationella målen kommer med nödvändighet att innebära en förändring av miljön. Var denna förändring skall ske är av stor principiell vikt för kommunen. Trots det har fullmäktige inte tillåtits fatta något beslut i frågan. Frågan hanteras inom en liten grupp i kommunledningen med begränsad insyn för väljarna.

Toppstyrningen av vindkraftsplaneringen måste sluta. Fullmäktige är en viktig demokratisk instans, inte ett rundningsmärke som skall ställas inför fullbordat faktum. Alternativen skall tas fram, beredas och diskuteras. Detta skall ske med total öppenhet och full transparens.

På torsdag 11/4 föreslås kommunstyrelsen att ge ytterligare 200 000 kronor till fortsatta detaljerade utredningar angående vindkraftsetableringarna på Linderödsåsen. Innan det beslutet fattas måste  fullmäktige först ta ett inriktningsbeslut i demokratisk anda var etableringen skall ske.

Egenintressen och toppstyrning måste stå tillbaka för den demokratiska debatten om en fråga som kommer att påverka många människor under årtionden framöver.

Torbjörn Malvå (Mp)
Per Elis Jansson (M)

Är det inte dags att ta ett steg tillbaka och släppa in lite ljus i verksamheten. Det är viktigt att få ha en offentlig genomlysning av olika alternativ. Det är ett viktigt ämne och att fullmäktige får tillfälle att debattera de olika alternativen om inriktning ser jag som en självklarhet. Som det ser ut nu finns bara ett alternativ och konsekvensen blir, om man fortsätter den enda vägens politik, är att man kastar utredningspengarna i sjön.

Om jag förstår den stora processen med översiktsplanen korrekt, så tänker man sig att köra igenom allt på en gång. Vindkraften är en central del i översiktplanen, så för att inte äventyra processen borde man hantera vindkraftens placering på ett mer framträdande sätt.

Det finns inget som säger att man inte kan genomföra en debatt om vindkraft redan nu. Möjligheten finns att förekomma ett fallerande översiktplansarbete som havererar på grund av en dålig förankring av vindkraftsplanen.

Så här står det i kommunallagen om fullmäktiges arbete:
3 Kap 9 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen…

Läs mer om konsekvenserna på Linderödsåsen i SkD 2013-04-09.