Vad finns kvar av Ludvigsborg om man tar bort kulturmiljön?

I Hörby kommun har man länge jobbat med den nya översiktsplanen som är ute på samråd nu till slutet av augusti. För Ludvigsborg föreslår kommunen en stor utbyggnad.

ludvigsborg_op

Utbyggnadsområden i Ludvigsborg. Kartan från översiktsplanen.

580 bostäder fördelat på fem stycken bostadsområden föreslagna där mark kan finnas som är plan nog att bygga på. I grunden har jag inget emot en utbyggnad, trots att jag själv helt plötsligt skulle bo mitt i ett utbyggnadsområde.

Men vilka konsekvenser får utbyggnaden för kulturmiljöerna som är unika för den lilla byn Ludvigsborg? Ludvigsborg är i princip ett gammalt sommarstugeområde med den infrastruktur som krävdes för det. Sedan utbyggnaden på 70-talet så har det inte skett mycket på vägnätet medan befolkningen har omvandlats från fritidsboende till åretrunt boende.

Enligt trafikutredningen som översiktsplanen refererar till krävs det inga ytterligare förstärkningar i vägnätet förutom en förbindelse mellan Enevångsvägen och Södra Rörumsvägen. Detta till trots att vägverket tänker ta bort möjligheterna för Röingeborg, Röinge och Enevången att köra ut på Rv13.

Konsekvensen blir bland annat att Kvarndammsvägen kommer att användas för hela Röinge- och Röingeborgområdet för att komma ut på Rv13. Kvarndammsvägen är redan nu konfliktfylld, men det är uppenbarligen inget som påverkar kommunen och dess planering.

Alla som har varit på Kvarndammsvägen vet hur smal den är och att det omöjligen kan klämmas ner mer bilar på den. Och då har man väl att betänka att just den vägen är skolväg till friskolan på andra sidan byn för alla barn som bor på norr om Ludvigsborgsvägen.

Min fråga är om det ens är möjligt att bevara centrala Ludvigsborg med bykaraktären med all den trafiken?

En annan detalj är planeringen för område L2. Ett utbyggnadsområde som sträcker sig från kommungränsen mot Höör till strandskyddet för Kvesarumsån. Utmed Röingevägen planeras för gathus med utfarter på båda sidorna på vägen.

general_stabskartan

Generalstabskartan från 1856 där man kan se Röingevägen och Kvarndammsvägen.

Utmed Röingevägen står en månghundraårig ek-allé med stengärsgårdar på båda sidorna. Allén är sliten där många av träden vittnar om krockar med fordon och rötterna är avskavda av plogbilen på vintrarna.

I samma plan föreslås Röingevägen vara huvudgenomfartsvägen genom Röingeområdet. Genom den gamla allén skall alltså stora mängder trafik köra. Skicket på allén lär ju inte förbättras av en sådan planering och vad händer då med kulturmiljön i Röinge om allén försvinner?

Så länge som anledningarna till att jag bor i Ludvigsborg bevaras så är det OK med utbyggnaden. Men om den brist på utveckling av infrastrukturen kommer fortsätta så kommer Ludvigsborg förändras från den gröna idyllen till att bli ytterligare en utrullad villamatta i en pendingsförort.

För inte så länge sedan togs inom ramen för fördjupad översiktsplan för Ludvigsborg fram en mer hållbar trafiklösning. Denna lösning togs fram i en medborgardialog med två stormöten och ett remissyttrande från de boende. Hela denna medborgardialog har nu kastats överbord till förmån för en skrivbordsprodukt från SWECO som innehåller ett stort antal brister.

I kommunens ambition att växa riskerar man med befintlig plan att ta bort de värden som drar människor att bosätta sig en bit från stan. Det är som att slakta hönan som värper guldäggen. Inte klokt enligt min mening. Detta är något som måste ändras på översiktsplanen.

Gå in på kommunens hemsida och ta del av planerna och skicka gärna in ett yttrande om saker som du tycker skall bli bättre. Adressen är http://www.hörby.se/boochbygga/Planering/oversiktligplanering/samradoversiktsplan2014/Sidor/default.aspx

 

16 svar på ”Vad finns kvar av Ludvigsborg om man tar bort kulturmiljön?

 1. Torbjörn Malvå

  Håller helt med dig Per Elis! Att Hörby Kommun behandlar Ludvigsborg illa utan att ta hänsyn till de som bor i byn har vi ju lång erfarenhet av. Vi var t.ex. många som stred för att inte bli dubbeldebeterade för vägunderhållet men i det fallet fick kommunledningen ge sig. Det är ju helt otroligt att Kommunen nu kan presentera en översiktsplan stick i stäv med vad byborna kommit fram till och som länge legat som grund för den framtida planeringen. Om kommunen arbetar efter nu lagda plan kommer kulturvärdena försämras vilket leder till att de som uppskattar de värdena kommer att flytta någon annanstans, samtidigt som byn förvandlas till en tråkig pendelort.
  Vi behöver ett Stormöte!

  Svara
 2. Lars

  Det räcker ju om man tittar på genomfartsleden Ludvigsborgsvägen – Delsträcka Fulltoftavägen – Häggenäsvägens korsning. Trafikverket har dömt ut korsningarna när det gäller säkerheten 2018.

  Korsningarna och sträckan skapar kumulativa egenskaper när det gäller oljud och vibrationer trots att vi som fastighetsägare påpekat detta. Problemen har blivit så pass allvarliga gällande säkerheten där man har stora Tir transporter stora som tvåvåningshus kör 2.5 meter från vår bostad.

  Det tydligt Hörby kommun inte följer miljöbalken i deras planering. När man ökar kommunens verksamheter utan att ta hänsyn till de faktiska problemen gällande avstånd mellan väg och bostad.

  Sweco och deras försköning av Ludvigsborg infrastruktur där trafikmiljön är så dålig gällande centrala Fulltoftavägen. Där Trafikverket varnat Hörby kommun gällande problemen. Trots detta har Sweco förbisett detta.

  Det handlar om ren inkompetens när det gäller situationen i Ludvigsborg som Hörby kommun vägrat göra något åt de senaste 30 åren.

  Svara
 3. Lars

  Hörby kommun har inte löst trafiksituationen i centrala Ludvigsborg. Att överhuvudtaget tänka på exploatera byn utan att lösa den dåliga trafik miljön är helt ohållbart. Läser man Sweco och deras naiva utredning blir man mörkrädd.

  Svara
 4. Lars Göthe

  Tittar man på Häggenäs korsning har kommun stulit vår tomt sedan 1963 genom att rita in den i sin detaljplan. Idag har vi stora lastbilar och traktorer med halm emballage körande 4 meter in i korsningen på vår tomt som är en suterräng tomt. Det lutar i korsningen när de tunga fordonen kommer med halm emballage litar deras släp ovanför vår gräsmatta vi vågar inte släpa ut hunden eller vara där. Man har förbrukat hela fastighetens bruks värde genom vårdslöshet från kommunens sida.

  Svara
 5. Lars Göthe

  Detsamma är det med Fulltoftavägen där har man Skånetrafikens bussar som ligger och kör 2 meter ifrån vår veranda ljudet är fruktansvärt. Detta har Hörby kommun struntar i. Bara lufttrycket av dessa accelererade bussar skadar fastigheten. Det är tydligt att Hörby kommun följer inte miljöbalkens regelverk. Hörby kommun har undvikit göra en fördjupat miljökonsekvensbeskrivning gällande korsningarna vilket är ett måste i all planering. Korsningarna har varit utdömda sedan 1963 av Vägförvaltningen där man ansåg att inte klarade av försörjningen av framtida trafik samt att säkerheten var för dålig .

  Svara
 6. Lars

  Hörby kommun har inte följd miljölagarna i sin planering.

  Miljöbalk (1998:808) 6 kap. 11 §
  11 §
  Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla
  1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och program,
  2. en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd,
  3. uppgifter om
  a) miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs,
  b) miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt,
  c) befintliga miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, särskilt miljöproblem som rör ett sådant område som avses i 7 kap. eller ett annat område av särskild betydelse för miljön, och
  d) hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn,
  4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra,
  5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter,
  6. en sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes,
  7. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför, och
  8. en icke-teknisk sammanfattning av 1-7. Lag (2017:955) .

  Svara
 7. Berörd

  Nyligen var det prejudicerande fall uppe i miljödomstolen där Göteborgs kommun var väghållare där omgivnings bullret översteg lagliga värden som är 65 dB med 75 dB där kommun förlorade och fick böter.

  På Fulltoftavägen överstiger också omgivningsbullret lagliga värden som är 65 dB där omgivningsbullret mät med privat apparatur 75-83 dB bara när gäller omgivningsbullret.

  Det tydligt att Hörby kommun. Måste reglera trafiken på Fulltoftavägen och få ner värdena.

  Svara
 8. Olle

  Det är konstigt att planerar bostäder i naturmiljö samtidigt som man försämrar boende miljön för hela centrala Fulltoftavägen.
  Det är en dålig planering och typiskt för Hörby kommun där deras planering är dålig genomtänkt.

  Svara
 9. L.Gothe

  En sak säker den tunga trafiken måste bort från centrala Fulltoftavägen samt att vägen regleras , för säkerheten är lika med noll. Och tillsist att man möter omgivningsbullret och partiklar och avgaser i luften på det centrala avsnittet under rusningstid. Som Fulltoftavägen ser ut idag där politikerna i Hörby skapat ett miljöbrott där de har struntat i miljökonsekvensbeskrivning och därmed följer inte Fulltoftavägen miljökvalitetsnormen som är ett måste i all framtidsplanering.

  Svara
 10. Lars Göthe

  Det är många fordon som inte ens har trafiktillstånd att framföras på Fulltoftavägen när det gäller vikt och bredd. Det kan kosta enorma belopp att framföra fordon som saknar behörighet på väg.

  Svara
 11. Lars

  Hela trafiksituationen gällande Ludvigsborg är ett politiskt misslyckande. Där man ljugit gällande Länsstyrelsens separata behovsbedömningen när det gäller centrala Ludvigsborg.

  Svara
 12. Johan Dahlquists

  Det är ju tydligt att Hörby kommun måste säkerhetskälla luft halten gällande genomfartsleden i Ludvigsborg. Nu kommer ju kraven på miljözoner även för kommuner. Som det ser ut mellan korsningarna och idag är luftföroreningarna alldeles för stora samt att den tunga fordonstrafiken för stor.

  Svara
 13. Magnus Hellberg

  Konstigt att nere i Sätofta Höörs kommun har man begränsad den tunga trafiken med 3,5 ton. På Fulltoftavägen inne i byn ligger man och kör med tunga fordon på över 32 ton brutto. Samtidigt som dessa fordon utgör en säkerhetsrisk för fastigheterna intill vägen.

  Svara
 14. Albert Sörensson

  Att tänka sig exploatering gällande Häggenäs är närmst en idioti planering en kommun kan komma. Med en fordons på 1200 fordon om räknar in att varje hushåll har två bilar.

  Att sedan låta detta flöde kopplas på Fulltoftavägen väg 1341 centrala delar kommer innebära oöverskådliga skador både för fastigheterna och miljön. Där trafiksituationen är närmst kaotisk under rusningstid. Med Hörby kommuns planering hade det inneburit ett fordonsflöde på 3000 fordon under rusningstid detta kan ju vilken sund människa räkna ut att det inte kommer fungera.

  Svara
 15. Kalle Svensson

  Det är svårt att förstå sig på Hörby kommun , man måste undra om de tänker överhuvudtaget. På kommunen pratar om att koppla femhundra fordon från planområde Röinge som skall kopplas på 1341 som haft en överbelastning sedan 1985. Sedan några hundra bilar till från planområdet Häggenäs i en gammal infrastruktur som inte tillåter en ökning av trafikflödet . Där där sträckan mellan korsningarna är för kort samtidigt är den inte av standard normal med en bredd som är 5.03.
  Där 1340 korsning inte tillåter stora fordon. Där de måste köra på fel sida av vägen för att komma in på 1341. Där bussar och större fordon ligger kör på fel sida när de inte har möte av bekvämlighetsskäl i full acceleration vilket ökar omgivningsbullret till lång över vad som är tillåtet i en bebyggelse. Samtidigt är avgaserna stående mellan fastigheterna mellan korsningarna vid högsommar ihopa med vinterns stora partikel spridning där man inte ens kan se att det står lanthandel vid 1340 korsning. Ljudet av skrammel signalhorn bromsljud accelerations ljud motor ljud knakande ljud av djurtransporter och högljudda jordbrukverksamheten. Allt detta i en trafikmiljö som är
  Miserabel där säkerheten är obefintlig ämnar Hörby skapa öka kaoset som allaredan finns där. Man måste fråga sig vad politikerna i Hörby sysslar med.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.