Posts Tagged ‘Dalkia’

Smått och stort, men inte så fort

fredag, juli 1st, 2011

Ett femtimmarsmöte med socialnämnden i kväll. Många intressanta ärenden. Fantastisk respons från många nämndsledamöter vilket gjorde det till en livad tillställning. Tyvärr var beredningen och kommunikationen av ärendena inte den bästa – dels på grund av att arbetsutskottet låg så sent att justeringen ägde rum igår, men också att ovanan att dela ut information på mötet slagit igenom på bred front. Mötet skall inte behöva ta 5 timmar. Nämndsledningen har stor förbättringspotential här.

Förvaltningsekonomen levererade budskapet, att till maj månad så ser helårsprognosen ut att landa på -14.1 miljoner. Justerat för extraanslaget på 4 miljoner för 2011 så ligger vi 18 miljoner över den planeringsram för 2012 som kommunfullmäktige beslutade om på juni månads möte. Ett digert arbete med organisationen framgent krävs för att optimera verksamheten samt att finna hur en realistisk budget verkligen ser ut för socialnämndens verksamhetsområde. Efter att jag hört hur den nya förvaltningsledningen tar sig an uppgiften känner jag mig trygg.

Något som inte var så roligt att höra var att Dalkia på ett inte fullt så ärofyllt sätt utnyttjar serviceavtalet med kommunen. Som exempel togs att utslitna packningar i kranar faktureras kommunen trots att det är normalt slitage. Här måste vi ta tag i entreprenören. Det kan inte vara Socialförvaltningens ansvar att föra dialogen med entreprenören om dessa tekniska saker.

Ett antal lokalförsörjningsärenden hanterades också. Som tidigare har framgått av handlingar från socialnämndens arbetsutskott, beslutade socialnämnden att dagligverksamheten på Tingsgatan flyttas till Gullregnsgården. Enligt kalkylen som presenterades för socialnämnden muntligen är besparingen på årsbasis 750 000 kronor. Investeringskostnaden på 250 000 kronor står kommunstyrelsen för. Trots att jag på arbetsutskottet begärt kalkyl lyckades inte förvaltningen få ner beslutsunderlaget på papper.  Samtidigt permanentas korttidsboendet genom att lokalerna uppfräschas.

Under den aningen missvisande rubriken “Förvaltningens förslag att flytta gruppbostad Tingsgatan 18 till marklägenheterna på Byggmästargatan” klubbades beslutet att de outhyrda marklägenheterna på Källhaga skall hyras ut till Hörbybor, 55+ med omvårdnadsbehov. Lars-Evald Svensson gjorde ett rådigt ingripande och påpekade med emfas samma sak, som jag i arbetsutskottet blev nedröstad för; att det är onödigt att fortsätta utreda de ekonomiska konsekvenserna av flytten (som aldrig kommer bli av). Denna gången verkade polletten ramla ner och förvaltningen slapp jobba på det stickspåret.

Under rubriken Socialchefen informerar fick vi äntligen ut det hierarkiska organisationsschemat för socialförvaltningen. Härligt jobbat, Ingrid!!!!!!!!

Till sist ville socialdemokraten Susanne Meijer att omskrivande av mötet i sociala medier, innan mötesprotokollets justerande, inte skulle förekomma. Olle Aronsson (kd) tyckte också det var ett bra förslag – som ni förstår delar jag inte deras uppfattning, om man nu kan kalla min blogg ett socialt medium – jag känner mig inte speciellt social just nu i alla fall. I det nya informationsparadigmet kan man inte kontrollera den värdefulla informationen. Det är våra Hörbybor som har rätt till den, justerad eller inte. Susanne och Socialdemokraterna får ta mig till högsta domstolen om det skall bli ändring på det. Frågan är hur framgångsrika de blir – det var ju ett tag sedan man låg i samma säng som IB.