Smått och stort, men inte så fort

Ett femtimmarsmöte med socialnämnden i kväll. Många intressanta ärenden. Fantastisk respons från många nämndsledamöter vilket gjorde det till en livad tillställning. Tyvärr var beredningen och kommunikationen av ärendena inte den bästa – dels på grund av att arbetsutskottet låg så sent att justeringen ägde rum igår, men också att ovanan att dela ut information på mötet slagit igenom på bred front. Mötet skall inte behöva ta 5 timmar. Nämndsledningen har stor förbättringspotential här.

Förvaltningsekonomen levererade budskapet, att till maj månad så ser helårsprognosen ut att landa på -14.1 miljoner. Justerat för extraanslaget på 4 miljoner för 2011 så ligger vi 18 miljoner över den planeringsram för 2012 som kommunfullmäktige beslutade om på juni månads möte. Ett digert arbete med organisationen framgent krävs för att optimera verksamheten samt att finna hur en realistisk budget verkligen ser ut för socialnämndens verksamhetsområde. Efter att jag hört hur den nya förvaltningsledningen tar sig an uppgiften känner jag mig trygg.

Något som inte var så roligt att höra var att Dalkia på ett inte fullt så ärofyllt sätt utnyttjar serviceavtalet med kommunen. Som exempel togs att utslitna packningar i kranar faktureras kommunen trots att det är normalt slitage. Här måste vi ta tag i entreprenören. Det kan inte vara Socialförvaltningens ansvar att föra dialogen med entreprenören om dessa tekniska saker.

Ett antal lokalförsörjningsärenden hanterades också. Som tidigare har framgått av handlingar från socialnämndens arbetsutskott, beslutade socialnämnden att dagligverksamheten på Tingsgatan flyttas till Gullregnsgården. Enligt kalkylen som presenterades för socialnämnden muntligen är besparingen på årsbasis 750 000 kronor. Investeringskostnaden på 250 000 kronor står kommunstyrelsen för. Trots att jag på arbetsutskottet begärt kalkyl lyckades inte förvaltningen få ner beslutsunderlaget på papper.  Samtidigt permanentas korttidsboendet genom att lokalerna uppfräschas.

Under den aningen missvisande rubriken ”Förvaltningens förslag att flytta gruppbostad Tingsgatan 18 till marklägenheterna på Byggmästargatan” klubbades beslutet att de outhyrda marklägenheterna på Källhaga skall hyras ut till Hörbybor, 55+ med omvårdnadsbehov. Lars-Evald Svensson gjorde ett rådigt ingripande och påpekade med emfas samma sak, som jag i arbetsutskottet blev nedröstad för; att det är onödigt att fortsätta utreda de ekonomiska konsekvenserna av flytten (som aldrig kommer bli av). Denna gången verkade polletten ramla ner och förvaltningen slapp jobba på det stickspåret.

Under rubriken Socialchefen informerar fick vi äntligen ut det hierarkiska organisationsschemat för socialförvaltningen. Härligt jobbat, Ingrid!!!!!!!!

Till sist ville socialdemokraten Susanne Meijer att omskrivande av mötet i sociala medier, innan mötesprotokollets justerande, inte skulle förekomma. Olle Aronsson (kd) tyckte också det var ett bra förslag – som ni förstår delar jag inte deras uppfattning, om man nu kan kalla min blogg ett socialt medium – jag känner mig inte speciellt social just nu i alla fall. I det nya informationsparadigmet kan man inte kontrollera den värdefulla informationen. Det är våra Hörbybor som har rätt till den, justerad eller inte. Susanne och Socialdemokraterna får ta mig till högsta domstolen om det skall bli ändring på det. Frågan är hur framgångsrika de blir – det var ju ett tag sedan man låg i samma säng som IB.

11 svar på ”Smått och stort, men inte så fort

 1. Jane Cimmerbeck

  Den sämre beredningen den här gången beror ju som du vet på extra ärende initierat av majoriteten och extra möten nära inpå nämnden. Bra om man kan förstå sambanden.

  Vi har sedan i mars flaggat för att junimötet kom till att bli omfattande. Nämnden har många viktiga beslut att fatta och mycket information att ta till sig. Det är t.ex viktigt att vi lyssnar till de som arbetar ute i verksamheterna för att vi skall få en inblick i den verklighet som vi sitter och fattar beslut om. Det tar tid när nämnden har ett stort behov av att diskutera ärendena. Jag kan ju avbryta diskussionerna oftare, men tycker det är viktigt att nämnden förstår ärendet och får ställa sina frågor innan man går till beslut. Ett alternativ är ju att man ställer sina frågor innan nämnden och har sina yrkanden klara, så skulle det självfallet gå snabbare.

  Ert pratande och fnittrande, och till och med hånskrattande nere i hörnet under mötet hjälpte definitivt inte till att göra ett smidigt möte. Susannes ordningsfråga gällande detta hade en viss effekt.

  Det var inte de ekonomiska konsekvenserna av flytten som inte blir av som jag ville ha en utredning av. Förstår du inte eller vill du bara vara elak? Jag ville däremot ha besked om hur många som drabbas av de nya riktlinjerna och vilka alternativa lösningar vi kan hitta för dem. Jag pratar inte om gruppboendet här, utan individer som tidigare har kunnat söka sig till lägenheterna som vi nu måste hitta andra lösningar för. Ex om man är under 55 och har omfattande omvårdnadsinsatser eller stöd enligt LSS. Jag var rätt så tydlig med detta i arbetsutskottet där du var med.

  Förvaltningen måste nu hitta en lösning för gruppen som exkluderas från lägenheterna på Byggmästaregatan i och med de nya riktlinjerna, så det kommer ändå komma fram hur de striktare riktlinjerna påverkar förvaltningen. Få verkade bry sig om vilka konsekvenser beslutet får, så jag droppade frågan. Kanske dels grundat på moderaternas hånskrattande. Ibland lyckas härskarteknikerna tyvärr. Jag tycker, som jag uttrycker i min reservation, att det är beklagligt att nämnden fattar beslut om striktare riktlinjer utan att vara medveten om vilka kostnader och konsekvenser det genererar. Men det är ert beslut.

  Hoppas att poletten trillat ner nu.

  När det gäller ärenderubriken (det finns tydligen ingen ände på allt man kan beklaga sig över) så beror den på att det var just förvaltningens förslag att flytta gruppbostad på Tingsgatan till Byggmästaregatan som gjorde att lägenheterna reserverades, och det vore konstigt att diskutera de tomma lägenheterna utan att samtidigt förstå att detta i realiteten blir ett nej till förslaget. I efterhand kan jag tycka att de nya riktlinjerna kunde behandlats i ett eget ärende för tydlighetens skull. Men besluten är nu fattade och de blev helt i enlighet med majoritetens önskemål.

  Svara
 2. Bengt Hedlund

  Fru Ordförande i Socialnämnden i Hörby

  Då Du tydligen anser att vi skall debattera Socialnämndens interna frågor på denna blogg skriver jag detta.

  Efter att ha läst Ditt inlägg samt läst Dina uttalanden i SkD känner jag mig som Moderat ledamot i nämnden djupt kränkt.
  Detta med anledning av Ditt påstående i bloggen om att vi moderater hånskrattande under mötet. Mig veterligen var det ingen som hånskrattade. Och att påstå en sådan sak från en ordförande tycker jag är väl magstarkt. Eller direkt oförskämt. Jag emotser ett förtydligande när jag (enligt Dig) hånskrattade under mötet.

  Alltnog, nu till Dina uttalanden och skriverier.

  Du skriver att ”den sämre beredningen den här gången” beror på av majoriteten initierade extra ärende. Eftersom Du själv ingår i majoriteten har jag svårt att se kopplingen. Dessutom torde bl a beslutsunderlagen med t ex ekonomiska analyser mm funnits redan före den 20.e juni, eftersom de var uppsatta på AU’s dagordning. Varför fick inte ledamöterna i nämnden ta del av detta i god tid? Att skriva i kallelsen att protokollet inte är justerat är varken förklaring eller ursäkt till att inte delge ledamöterna den information som erfordras för att fatta ett riktigt beslut. Det är gränsande till tjänstefel från Dig som ordförande att undanhålla denna information från oss.

  Du skriver själv att mötena kan gå snabbare om ledamöterna från början har sina yrkanden klara, men hur skall det gå till om vi inte har någon information annan än att AU’s protokoll inte är justerat??

  Betr LSS och ”äldreboende” på Källhaga förstår jag inte Din uppfattning. Du har ju tidigare sagt (i samband med allaktivitetshus på Lundegården) att man INTE kan blanda LSS-boende med pensionärer. Vad är det som har gjort att Du har ändrat uppfattning??

  Det kan inte vara en nyhet att samtliga politiska partier (utom möjligen Mp) förordar att Källhaga skall vara reserverat för äldreboende. Detta har ju varit uppe vid ett flertal möten (även utanför Socialnämnden) och det har aldrig funnits något politiskt beslut på att uthyrningen skulle ändras.

  Så VARFÖR?

  Du säger, enl SkD, att beslutet inte är politiskt seriöst! Menar Du att vi ledamöter, med undantag av Dig själv, inte är seriösa? Eller menar Du att vi har fattat ett beslut utan att ha erhållit rätt information i god tid?
  Avser Du även i fortsättningen att dela ut beslutsunderlagen 2-10 minuter innan besluten skall fattas? Som Du kanske kommer ihåg blev det allmän munterhet när jag inte hunnit läsa hela listan om ändrade tider!

  Slutligen blev jag helt ställd när SkD ringde mig under ett viktigt sammanträde på fredagen och ville veta vad jag ansåg om att ”Jane Cimmerbeck säger att….” Vad jag vill minnas var att vi beslöt att INTE meddela pressen innan Förvaltningen hunnit kontakta alla berörda/anhöriga.

  Bengt Hedlund
  Moderat ledamot i Socialnämnden

  Svara
 3. susanne meijer (S)

  Svar till Bengt Hedlund moderat.

  Håller med dig att detta inte skall diskuteras i bloggar,men kan ju inte låta bli att ge ett par korta kommentarer, allt för att Moderaterna inte skall stå emotsagda.

  Först har ni inte politiskt skolning inom moderaterna, eller har ni inte hunnit att utbilda er. Mitt råd är gör det snarast. Vi ska diskutera politik i nämnden inte styra upp orediga moderater
  ( obs alla moderater är inte inräknade här, var o en tar till sig själv). Det är nog bättre styrsel på deltagarna i Frostaskolans elevråd 1979 då bla jag var med.

  Märkte du inte härskarteknikerna så måtte du både vara både blind och döv. Jag har inte någon gång förut personligen blivit så utsatt som under vårt förra nämndsmöte.Ta på dig glasögon och kör en omgång revaxör.

  Byggmästaregatans lägenheter har aldrig varit äldreområde, jag började jobba där som 20 åring alltså 28 år sedan. Redan då fanns det mycket unga människor som bodde där, alla drabbade av ett olyckligt öde.

  Alla politiska partier( trodde jag iallafall ) har majoritetsbeslut och frågor dryftas och slipas. Partiet enas och går i gemensam sak ut i samhället med sin politik. Ett politiskt tips för Moderaterna och femklövern i Hörby.

  Jag kan inte förstå hur femklövern kan känna sig oförberedda inför mötena, min grupp bestående av Socialdemokrater och vänsterpartister gör det inte, vi har en representant i AU.

  Jag är ju med i AU och delger och diskuterar med min grupp i tid innan mötet, tips är även att använda telefon och mail om ni inte kommit på detta ännu. Du vet väl att ni har 4 representanter från femklövern i AU. Ett förslag från mig är träffas och diskutera er politik innan mötena.
  susanne Meijer (S)

  Svara
 4. Bengt Hedlund

  Svar till Susanne Meijer:

  Susanne har rätt i att vi moderater inte har den politiska skolningen som tydligen erfordras i andra partier/organisationer. Vi är valda medborgare som skall, efter bästa förmåga, tillvarata medborgarnas intressen. För detta behövs ingen politisk skolning. Dessutom är Socialnämnden en Myndighetsnämnd vilket innebär att det är lösningar för våra innevånare vi skall komma fram till och inte diskutera politik.

  Som Du vet har ordförande bestämt, efter framställan från oppositionen, den gruppering vi har under sammanträdena. Eftersom jag, av naturliga skäl, inte är utrustad med fasettögon har jag svårt att se vad som händer eller sker 3-4 platser vid sidan av mig. På samma sätt som Du har svårt att se vad ex vis någon vid Din sida gör när Du har blicken riktad mot Ordförande och koncentrerar Dig för att höra vad hon säger.

  Eftersom jag inte är infödd Hörbybo är jag tvingad att lita på den information jag får av såväl borgerliga som socialistiska medmänniskor. Jag har då fått mig meddelat att marklägenheterna byggdes för äldre personer. Jag blev därför inte heller förvånad när Du krävde att tilldelningsåldern skall vara 55+.

  /Bengt Hedlund

  Svara
 5. Lars Ahlkvist

  Det är allvarligt när flera oberoende personer, såväl inom politiken som i tjänstemannakåren har synpunkter på moderaters mötesstörande mm. Då detta har kommit mig till dels från flera olika håll så finns det ingen anledning att tvivla på att det förekommit.

  Förutom att det får mig att skämmas som moderat företrädare, så är det nog så att det är dags att ta en diskussion om etiken i politiken. Vad är OK och vad är inte OK i debatten och de sociala medierna. Nämnden fattar beslut om att låta tjänstemännen informera under dagen efter beslutet, ändå bloggas det av en självpåtagen ”sanningsspridare”, som inte bemödar sig särskilt mycket om att ge en korrekt bild. Hur bra är det för respekten för besluten och beslutsprocessen? Skäms en del även för det. även om förstås ansvaret vilar på den som själv tager sig rätt utan hänsyn till övriga i nämnden.

  Lite politikerutbildning om vad som behövs om man på ett ansvarsfullt sätt ska fatta beslut som påverkar människors framtid känns angeläget. Tänker ta intiativ till det inom moderaterna och inom Hörbypolitiken i övrigt. Men, och det är viktigt att komma ihåg. Det går att ge utbildning, men det krävs även en vilja att ta emot det som ges. Finns inte den viljan så kämpar man förgäves mot förutfattade meningar.

  Svara
 6. susanne meijer (S)

  Bengt.

  S+ V har inte framställt någon gruppering över hur vi ska placeras på nämnden. Möjligen andra, vi vet vem som är vem.

  Svara
 7. susanne meijer (S)

  Bengt Hedlund

  S+V krävde inte att åldern skulle vara + 55. Det var ett ställningstagande från Socialdemokraterna i Hörby, ett gemensamt fattat beslut i demokratisk andra som vi (S) processat fram. Därefter yrkade jag med de politiska intrument vi har i nämndsarbetet i S+V´s namn + 55. Yrkandet godkändes. Konstigare är det inte.

  Svara
 8. Lars Ahlkvist

  Såvitt jag vet har Susanne rätt om placeringen, det är ett moderat initiativ för att kunna hålla reda på vem som är vem.

  Svara
 9. Per Elis Jansson Inläggsförfattare

  Susannes ordningsfråga var det sista som nämndes på mötet, så jag tror nog att det faktum att mötet tog slut hade mer effekt än den väckta ordningsfrågan.

  Elak vet jag inte om jag är, men däremot är jag läskunnig. Jag läser i SN AU protokoll 2011-06-23 §214: ”-Att konsekvenserna av att påbörja uthyrningen av lägenheterna på Byggmästaregatan enligt framtagna riktlinjer ska utredas, även i form av ekonomiska termer”. För mig förefaller det vara konstigt att man skriver så om man inte är intresserad av de ekonomiska konsekvenserna. Tack ock lov försvann den att-satsen i nämndens beslut – inte ens du, Jane, insisterade på att fortsätta utredandet.

  Du, Jane, skriver om beslutet om flytten av LSS boendet: ”Få verkade bry sig om vilka konsekvenser beslutet får”. Sällan har en politiker varit mer ute och cyklat. Marklägenheterna är själva sinnebilden för det goda livet och tryggheten på ålderdomen – ”få verkar bry sig”? Var har du varit de senaste månaderna? Snarare var det få som INTE brydde sig; när nämndsledningen inte brydde sig om tillståndet, tog en enig moderat socialnämndsgrupp tag i situationen och löste problemet. När du skriver att vi (är det mig du avser?) hånskrattade, så kände jag från min sida glädje och stolthet över beslutet när vi tagit det. Att sedan gå ut i tidningen och kalla en enig nämnds beslut (naturligtvis med undantag för sig själv) som oseriöst, då är måttet rågat.

  Det vissa kallar en mötesstörning kallar jag engagemang och bra respons. Inte någon gång under mötet uppstod dålig stämning, inte ens när Susanne kom dragandes med socialdemokratiska storebrorssamhället. Det här börjar lukta som en kampanj och försök till drev från besvikna ledamöter och dess allierade. Moderaterna i socialnämnden tar inte skit från någon, så det är bra att lägga ner den kampanjen.

  Svara
 10. Lars Ahlkvist

  Tillåter mig att än en gång påminna om Hörby kommuns värdeord. Framtagna inom förvaltningen som ett stöd för ett bättre bemötande och en bättre service, men förstås lika aktuella för politiken.

  Tillit
  Empati
  Engagemang
  Glädje
  Kunskap
  Respekt
  Förändringsbenägenhet.

  Har under dagen fått ännu fler synpunkter om dåligt moderat uppträdande, så den diskussionen är nödvändig att ta. Att blunda och självrättfärdiga är inget framgångsrecept, det har försökts tidigare och misslyckats. Problem ska kunna erkännas, och ska kunna diskuteras. Här på bloggen om det behövs, självfallet internt också (och där det precis som på nämndssammanträdena ska kunna diskuteras i termer som stannar internt). Men resultatet av de diskussionerna är vi skyldiga väljarna att redovisa så att de kan känna trygghet i hur det moderata alternativet ser ut inför nästa val.

  Svara
 11. Kristina Hansen

  Ibland kan man och bör man fundera på vad det innebär att vara professionell. Vem vinner och vad? Vad är politik och vad vill jag och hur vill jag och för vem och med vem?
  Det är oroande nog för de personer som nyttjar något som socialnämnden hanterar än att de ska bli ytterligare oroade över det pågående ”krig” som skildras inom bloggen. Har man inte här tappat sin politiska uppgift och sitt perspektiv?.
  Rimligen måste det förutsättas att det finns en gedigen insikt om att konkret och sakligt arbete genererar fruktsamma metoder. Även om det inte riktigt visar sig inom denna bloggplats. Det kan misstänkas att fler personer och inte endast en en gång för alla bör redogöra för sitt syfte. Det är mer gediget än att ”kriga” på en bloggsida. Jag utgår ifrån att de involverade och berörda vet om och kan samhällsysstemet och istället använder det. Skapa fruktsamma handlingar istället för detta som kan antas bara kosta energi som inte kan återanvändas.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.