Posts Tagged ‘Kommunal’

Ett bondeoffer blev resultatet av nekad ansvarsfrihet

måndag, juni 8th, 2015

Lär vi oss inte av vår historia så är vi dömda att uppleva den igen. Förra mandatperioden klarade Eva Carlström sig några månader innan hon fick sparken. Nu ikväll får vi läsa i Skånskan att socialchefen i Hörby får sparken… igen.

Jag måste nog konstatera att det var nog lite väl fort marscherat av den nya socialnämnden att kicka förvaltningschefen bland det första man gör. Nej, denna åtgärd kom troligtvis inte från Hans Frank och det nya teamet i nämnden. Troligtvis kom det från annat håll.

Så var skall man då söka orsaken till konflikten? Kanske finns den inom förvaltningen eller en konflikt mot staben. Inte helt otroligt att det skurit sig i den redan väldigt ansträngda relationen där ekonomikontoret inte givit ett bra stöd till Socialförvaltningen och dess ekonomistyrning.

Omvänt kan det vara så att man från kommunledningen inte känner sig ha kontroll på Socialförvaltningens verksamhet och söker något sätt att försvaga förvaltningens position

Eller är det de anställda som revolterar under de ständigt pågående besparingsåtgärderna. Är det så att fackförbundet kommunal ligger bakom. Man sitter i toppen både i det politiska systemet i skepnaden av Socialdemokraterna och agerar genom arbetstagarorganisationernas möjlighet till påverkan.

Säg inte att ni inte var informerade om detta scenario innan. Det enda som är säkert är att notan för chefsturbulensen skickas till skattebetalarna, ett års uppsägning, konsulter som back-fillar och till sist en nyrekrytering kostar minst 2 miljoner – en politisk kostnad.

Det är dock talande att Tommy Hall satt ute i Svensköp och sa att ingen politiker skulle få ta några konsekvenser för problemen med underskotten inom  det sociala i Hörby. Nu förstår vi vad det betydde; skulden skickas ner till tjänstemännen.

pawn

Bondeoffer eller svart får

Skånskan kopplar ihop det faktum att den politiska kommunledningen sitter i orubbat bo i kommunstyrelsen; Susanne Meijer, Eva Lindholm, Kristina Hansen, Gerty Holst, Gunvor Håkansson, Birger Larsson, Lars-Evald Svensson.

Lite intressant är det att alla dessa politiker har dessutom konstaterat att nämnden är underfinansierad. Detta är något som torde tala för att man inte kan lasta socialchefen för underskottet. Att utkräva ansvar från politikerkåren verkar vara lika svårt som att försöka dränka en frigolitbit.

Men om vi nu skall hänga tjänstemän för det politiska debaclet i nämnden, varför skall vi då stanna på toppnivån? Varför inte göra upp med tjänstemannen som på nämndmötet blev påkommen med att visa statistik från året innan. Efter att detta påtalats kom tjänstemannen tillbaka på nästa möte en månad senare med samma bild.

Jag ler fortfarande åt incidenten, men kontentan här är att det kan inte vara lätt att vara socialchef – speciellt om man inte har en fungerande dialog med ekonomikontoret. Varför inte städa på ekonomikontoret också när man ändå är igång, så att tillförlitliga ekonomiska prognoser inom socialförvaltningen kan levereras före årsbokslutet.

Tittar vi framåt så kan vi konstatera att den snabbaste och mest kostnadseffektiva åtgärden vi kan göra nu är att rekrytera nästa socialchef på en tidsbegränsad anställning på 4 år – fasförskjuten på 4-6 månader jämfört med mandatperioden. Eva Rehnlund, Eva Carlsson och nu Peter Hansson – det är mer än en tillfällighet att mönstret upprepas med periodiciteten 4 år.

Peter Hansson har varit lojal med den förra regimen. Förklaringen till händelsen är nog så enkel att det är Susanne Meijer som till det facila priset av 3 miljoner blivit av med en förvaltningschef som är lojal med en politisk agenda som inte gäller längre.

Besparingarnas tid är förbi när valsamarbetet får genomslag

lördag, maj 9th, 2015

Kommer ni ihåg den neutrala observatören som sa följande i tidningen 2015-03-20:

– S och Kommunal har konsekvent lagt förslag på en större social verksamhet utan att kunnat visa att det är till gagn för kommuninvånarna i Hörby.

Naturligtvis drog jag på mig massiv kritik för uttalandet. Idag (2015-05-09) i Skånskan kan vi läsa om det personliga ombudets tjänstgöringsgrad. När Socialnämnden före valet ställde fråga om spara dök brukarnas behov av personligt ombud upp som en möjlighet till trimning av kostnaderna efter utredning av förvaltningen. Behovet av en heltidstjänst i form av personligt ombud fanns inte.

Nu har som bekant en ny regim tagit över i kommunen bestående av Socialdemokraterna och Kommunal. Socialchefen i kommunen måste nu backa och konstaterar följande:

Det är en politisk viljeinriktning att tjänsten skall vara på 100%. Vi ändrar oss efter uppvaktningar av fackliga organisationer och hörande av brukare.

Som jag tidigare konstaterade så är det Socialdemokraterna och Kommunal som har tagit över i kommunen med de andra partierna i regnbågen ståendes vid sidlinjen. I bästa fall knyter dessa handen i fickan men troligtvis lever de fortfarande i euofori över alla ordförandeposter man har fått – bland annat i Socialnämnden.

Kostnaden för detta då? Ja, den skickar Regnbågen till Hörby kommuns invånare för att finansiera tjänster som inte behövs. “Grattis Hörby!”, säger jag med lätt ironi. Mer om detta i november.

kritisk

SkD 2015-03-20

Är det någon som förebrår mig mitt ställningstagande fortfarande? När jag avstod att vara med i Regnbågen fick jag besked att acceptera eller försvinn från Centerpampen. Jag gissar att C-Kd-Fp får samma meddelande från Socialdemokraterna och Kommunal vad gäller kostnadsökningarna.

Men väl att betänka är att detta besparingsförslag är från en tid med alliansstyre. Framgent kommer inte ens dessa förslag att dryftas – förvaltningen vet att det inte finns någon politisk majoritet som är intresserad av effektivitet och kommer därmed att sluta jobba med dylika förslag.

Kontakt med verkligheten kan inte alltid vara diskvalificerande

torsdag, november 8th, 2012

Skånska Dagbladet skriver den 7/11 att socialnämndsordföranden Birger Larsson sitter på dubbla stolar. Detta i och med denne jobbar som rekryteringskonsult samtidigt som arbetsutskottet skall pröva nyanställningar. Visst kan man argumentera detta, men just i detta fall är det långsökt. Om inte annat kan man konstatera att PAF rekrytering håller på med ekonomi och teknik i stället för socialsekreterare och hemtjänstpersonal.

Intentionerna i socialnämndens beslut kanske inte kommer fram så bra i tidningen – jag tyckte själv att det inte var tydligt i skrivningen i beslutsunderlaget, så jag lämnade en protokollsanteckning för att hjälpa till att förtydliga beslutet (SN 2012-10-18 §162, s 14):

Det är förvisso så att beslutet att (åter-) tillsätta eller vakanshålla tjänster är en uppgift för tjänstemannasidan. Men fram till att vi i den nya organisationen kan visa att vi kan styra på nyckeltalen är det med fördel som politiken är den del av processen för att granska om den nya organisationen är optimal. Det är min förhoppning att man till prövotidens slut kommer kunna redovisa att styrningen på nyckeltal i organisationen fungerar och att rutiner finns för att säkerställa att rätt kompetens finns på den anställda personalen. När så är fallet kan delegationen återgå till det normala.

Så visst kan jag i sak hålla med Johan Månsson(S) i hans yrkande under mötet, men jag tror inte att vi är där i vår ambition att ha en lean machine i organisationen. Nu är det upp till arbetsutskottet att ifrågasätta tillsättningarna och säkerställa och pröva kompetensen och headcountet.

Jag är stolt över den resa vi har gjort med att kasta ut en uppenbart dålig organisationsstruktur implementerad under den förra mandatperioden, men vi måste hela tiden vara medvetna om att organisationen inte är något statiskt. Hela tiden skall vi pröva om vi kan göra något bättre och finjustera sättet vi arbetar.

De upplevelser jag hittills haft inom politiken i Hörby än så länge är att man som kommunal organisation är mycket konservativ till att kontinuerligt utvärdera och utmana sig själv. Det verkar finnas en kultur om att man låter förändringsarbetet vara tills det stadium när stora omvälvningar behövs. Jag vet inte om det är något som är typiskt för en offentligt förvaltning, men inom telekomindustrin där jag jobbar pågår det konstant projekt som syftar till att göra verksamheten mer effektiv.

Så när man tar in människor från näringslivet till styrningen av organisationen är det viktigt att man inte bakbinder dessa under oro att det inte skall vara vattentäta skott mellan dennes yrkesutövning och det politiska uppdraget. Visst skall vi vara vaksamma om jävet (vi i Hörby har ju haft all anledning till att ifrågasätta kulturen) och vara väldigt restriktiva till överlappandet, men vi behöver inte bli paranoida. Korsbefruktningen näringsliv – offentlighet är så otroligt viktig.

När man i tidningen (tyvärr inte på www.skd.se) vidare kan läsa att facket ondgör sig över att nämnden tar sitt ansvar att utöva kontrollen och ifrågasättandet, är det en kollision mellan verklighetsuppfattningar. Ingrid Olsson från Kommunal säger till tidningen “vi vill inte ha en fördröjd process”. Mitt perspektiv är dock att tillsättningar på över 6 månader som försenas någon vecka i väntan på ett beslut, är inte sannolikt en välgenomtänkt anställning.

Fackrepresentanten fortsätter med att “det kan tolkas som att man inte litar på det arbete som tjänstemännen utför”.  Men är det så att man inte kan ha denna formaliserad dialog vad gäller personalen? Det är en syn som är ortogonal till hur jag ser på en förtroendefull relationen mellan nämnden och förvaltningen. Facket verkar leva kvar i de konspirationsteorier som planterades för ett år sedan när drevet mot socialnämnden gick som värst. Nämnden lever kvar exekverar, intrigmakarna har flytt till andra fält – verkar som kommunal har en resa att göra.

http://www.pafrekrytering.se

Att vara anställd i kommunen är inget självändamål

onsdag, oktober 5th, 2011

Jag blir bekymrad när jag läser fackets hållning till neddragningen inom hemtjänsten i Hörby. Förbrukningen av hemtjänsttimmar inom kommunen minskar och Socialförvaltningen drar ner på bemanningen. Fackets representant Ingrid Olsson uttalar sig om den övertaliga personalen i Skånska Dagbladet 2011-10-04:

– Det är att klart att vi ser en koppling mellan varslen och det ekonomiska läget för kommunen. De försöker hitta besparingsåtgärder i allt. Att inte förlänga vikariat är ett sätt att spara pengar.
Kommunledningen har tidigare sagt att varsel inte kan uteslutas.
– Det är våra medlemmar som får bära underskottet. Det är våra medlemmars arbetstillfällen som försvinner, trots att det är de som står närmast brukarna. Risken finns att det här bara är början, säger Ingrid Olsson.

Att inte dra ner antalet tjänster i kommunen, när det produceras mindre service är helt naturligt i en marknadsekonomi. Att inte göra det vore att begå tjänstefel av kommunen och ett resursslöseri oavsett ekonomisk situation.

Här har vi faktiskt bevis på att vissa delar inom kommunen fungerar – Centrum för öppna insatser inom Socialförvaltningen är den del inom socialnämndens verksamhetsområdet som fungera bäst och där man har bäst kontroll, ledning och styrning.

Facket, som inte har kommuninvånarnas bästa framför ögonen utan deras medlemmars bästa, ser hellre att övertaliga tjänster finns kvar än att vi har en resurssnål kommunal utförarorganisation. Fackförbundet Kommunal måste förstå att Hörby kommun inte skall vara en AMS verksamhet, utan en effektiv servicemaskin i kommuninvånarnas tjänst.

Under våren genomförde centrumledaren för öppna insatser optimeringar om körningar och schemaläggning. I ett slag effektiviserades verksamheten. Denna genomlysning har inte kommit till de andra centrumen (centrum för boende och centrum för mottagning av utredning) men stort behov finns av detta arbete.

Entreprenören för Vallgården, Carema, kan visa vägen för förvaltningen hur man kan effektivisera genom att använda personalen på ett bättre sätt. Kommunen har dessutom möjlighet till att resursutjämna mellan de olika boendena, en optimering som inte enkelt låter sig göras för Carema lokalt. Att förvaltningen inte proaktivt genomför detta arbete visar på behovet av externa utförare som referens för idéer om effektivisering där förvaltningsledningen kapitulerat inför behovet av det kontinuerliga förnyelsearbetet.

Kommunens största fiende är den själv – liksom facket inte begriper att kommunen inte har den primära uppgiften att erbjuda deras medlemmar att arbete, förstår inte förvaltningen att kontinuerligt ompröva verksamheten för att bli mer resurssnål. I stället används minsta motståndets lag och kostnaderna ökar successivt i brist på nytänk. Konsekvensen av denna fördyring är att verksamheten med nödvändighet kommer att utmanas av dynamiska privata entreprenörer.

Fackets största fiende är dem själva – tvärt emot vad facket inom Hörby kommun verkar för, kommer konsekvensen bli att fler av deras medlemmar förlorar sin kommunanställning. Är det det Kommunals medlemmar vill? Jag undrar i mitt stilla sinne.

Det är för mig tydligt att det politiska ledarskapet har saknats i kommunen för att implementera en attityd att kommunens verksamhet skall primärt vara till för kommunens service och att den skall vara så effektiv som möjligt. Det åligger alla politiker att stiga fram och anta utmaningen att förändra mindsetet.