Socialnämnden i ledarposition vad gäller styrningen

Av | 2013-10-25

Ikväll återinfann sig allvaret och det avspeglar sig på bloggen. Efter en tid med lite humoristiska inslag skall vi göra en djupdykning i styrning och kontroll.

Ett av årets viktigaste möte hölls ikväll när Socialnämnden sammanträdde och tog beslut om förslag till budget 2014. Detta dokument har nu budgetberedningen att ta ställning till. Tyngden är inte att ta lätt på då det rör sig om 40% av kommunens ekonomi, runt en kvarts miljard. Socialnämnden begär en förstärkning på 5,87 miljoner för att nå ett nollresultat för 2014.

Socialnämnden redovisar beräknade kostnadsbesparingar på 10 miljoner. Vi förväntar oss att hemmaplanslösningarna kommer att ge en effekt med 6,9 miljoner när vi minskar antalet externa placeringar. Den andra punkten som vi ser kommer minska är kostnaderna för hemtjänsten. Effektiviseringen som hemtjänsten nu genomgår kommer reducera kostnaderna med 1,6 miljoner.

Det prognostiserade underskottet för 2013 förväntas landa på -10miljoner. Så med besparingarna ovan och underskottet så skulle vi komma till noll. Men så enkelt är det inte – vi kommer ha kostnadsökningar på 5,87 miljoner, bland annat genom förstärkning av personaltätheten på våra boenden.

Begreppet hemmaplanslösningar är väletablerat både inom socialtjänsten, hos allmänhet och i media. Vad som kanske inte har kommunicerats lika bra externt är vad som händer inom hemtjänsten där bitarna nu faller på plats. Låt oss titta närmar på vad som händer och sätta det i samband med LOV; Lagen om Valfrihet, och effektiv styrning.

LOV handlar om att du som vårdtagare skall kunna välja vem som skall utföra bistånden som kommunens biståndshandläggare har bedömt att du har rätt till. Då måste vi veta vad det kostar för att kunna betala externa entreprenörer för deras tjänster. I jakt på detta värde har myndighetsenheten etablerat schablontider för bistånden, nämnden har tagit fram kvalitetskriterier att följa och detta matas in i ett planeringssystem för att ge hemtjänstpersonalen en operativ plan.

Med detta på plats kommer vi nu att kunna styra systemet och se var i systemet ineffektivitet uppstår, var kvaliteten brister och vad det kostar. Detta är oberoende om det är en kommunal utförare eller en privat. Vi kommer att kunna få fram ett värde på vad en hemtjänsttimma kostar, vilket är oerhört viktigt när privata vårdgivare erbjuder sina tjänster inom LOV.

I och med detta system kommer vi att ha en bra styrning av verksamheten – till varje beslut är det kopplat en påse pengar och organisationen styrs med hjälp av detta. Ikväll har en enig Socialnämnden lyft upp detta system på kommunövergripande nivå. Låt oss ta tre exempel:

1. Styrning av matportioner

Kostenheten sorterar under Socialnämnden men levererar mat även till skolor och förskolor. Socialnämnden har inga möjligheter att fakturera den faktiska kostnaden för levererade portioner, oavsett om det är boenden, skolor eller förskolor eftersom det saknas ett kommunövergripande system att fördela resurser beroende på förbrukning.

Faktum är att kostenheten saknar kostnadstäckning från BUN för 1,5 miljoner kronor för förskoleverksamheten och 1,9 miljoner för skolorna. Eftersom ingen betalar vad det kostar utan man betalar utifrån vad man budgeterer, kommer den naturliga drivkraften att trimma kostnader att saknas längst ute i organisationen där besluten om inköpen tas.

Socialnämnden begär nu av kommunstyrelsen att man måste komma tillrätta med detta för att få ett balanserat och resurseffektivt system för kostnaderna. Internfakturering av faktiska kostnader måste implementeras.

2. Begäran om medel för implementering av motion

Socialdemokraterna lade en motion till fullmäktige om att särskoleelever skulle erbjudas sommarpraktik. Fullmäktige beslöt att uppdra åt budgetberedningen för budget 2013 att administrera. Ärendet stannade där till man i Socialnämndens arbetsutskott lyfte motionen. Budskapet var tydligt att om man skall genomföra motionen måste man i budgetberedningen koppla pengar till det.

Socialnämnden begär nu av budgetberedningen att i budget 2014 allokera pengar till den verksamheten som fullmäktige beslutade om 2012-09-24 §154 som skulle genomförts 2013. Ett år försenat på grund av att pengar inte kopplats till beslut som fattats av fullmäktige och som begravdes i budgetberedningen.

3. Faktiska kostnader för ersättning

För att kunna rekrytera särskild förordnad vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn behöver ersättning utgå. Beroende på hur många ensamkommande flyktingbarn kommunen tar emot och hur många familjehemsplaceringar som accepterar rollen som god man. I dagsläget är det en kostnad på mellan noll och en kvarts miljon kronor. Vid tecknande av avtalet med migrationsverket skulle mottagningen vara kostnadsneutral, men denna kostnad ersätts inte av Migrationsverket.

Socialnämnden begär nu av kommunstyrelsen att allokera medel till verksamheten som man har skrivit avtal med migrationsverket om och som inte var kostnadsneutral för socialnämnden.

Slutsats

Det är uppenbart att den transformering som socialnämnden har gått igenom de två senaste åren är något som måste genomsyra hela kommunen. I grund och botten handlar det inte om administration utan om en attityd om att styra resurser och vara medvetna om kvantifieringen när vi tar besluten i fullmäktige.

Det är den fundamentala insikten om att där man kan påverka kostnaderna skall besluta om medlen; att BUN skall besluta om kostnaderna när man beställer mat från kostenheten; att fullmäktige skall allokera pengar till uppdrag man ger till nämnderna; att de faktiska kostnaderna skall ersättas när avtal tecknas med externa parter och som vållar kostnader internt.

Den medvetenhet om kostnadsflöden som vi har utarbetat inom Socialnämnden skall genomsyra hela den politiska styrningen i kommunen. Så är inte fallet idag och vi har en bra bit att vandra, både i tanke och i genomförande.

Ett svar på ”Socialnämnden i ledarposition vad gäller styrningen

  1. Lars Eriksson

    Så borde ett kommunalråd med koll på läget resonera.

    Då kan socialnämden ändra budgeten till kommunstyrelsens skötebarn unikom?

    Intressant tanke att genomföra motsvarande analys på övriga nämder. Ett vallöfte PE?

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.