Posts Tagged ‘Ekonomi’

Socialnämnden i ledarposition vad gäller styrningen

fredag, oktober 25th, 2013

Ikväll återinfann sig allvaret och det avspeglar sig på bloggen. Efter en tid med lite humoristiska inslag skall vi göra en djupdykning i styrning och kontroll.

Ett av årets viktigaste möte hölls ikväll när Socialnämnden sammanträdde och tog beslut om förslag till budget 2014. Detta dokument har nu budgetberedningen att ta ställning till. Tyngden är inte att ta lätt på då det rör sig om 40% av kommunens ekonomi, runt en kvarts miljard. Socialnämnden begär en förstärkning på 5,87 miljoner för att nå ett nollresultat för 2014.

Socialnämnden redovisar beräknade kostnadsbesparingar på 10 miljoner. Vi förväntar oss att hemmaplanslösningarna kommer att ge en effekt med 6,9 miljoner när vi minskar antalet externa placeringar. Den andra punkten som vi ser kommer minska är kostnaderna för hemtjänsten. Effektiviseringen som hemtjänsten nu genomgår kommer reducera kostnaderna med 1,6 miljoner.

Det prognostiserade underskottet för 2013 förväntas landa på -10miljoner. Så med besparingarna ovan och underskottet så skulle vi komma till noll. Men så enkelt är det inte – vi kommer ha kostnadsökningar på 5,87 miljoner, bland annat genom förstärkning av personaltätheten på våra boenden.

Begreppet hemmaplanslösningar är väletablerat både inom socialtjänsten, hos allmänhet och i media. Vad som kanske inte har kommunicerats lika bra externt är vad som händer inom hemtjänsten där bitarna nu faller på plats. Låt oss titta närmar på vad som händer och sätta det i samband med LOV; Lagen om Valfrihet, och effektiv styrning.

LOV handlar om att du som vårdtagare skall kunna välja vem som skall utföra bistånden som kommunens biståndshandläggare har bedömt att du har rätt till. Då måste vi veta vad det kostar för att kunna betala externa entreprenörer för deras tjänster. I jakt på detta värde har myndighetsenheten etablerat schablontider för bistånden, nämnden har tagit fram kvalitetskriterier att följa och detta matas in i ett planeringssystem för att ge hemtjänstpersonalen en operativ plan.

Med detta på plats kommer vi nu att kunna styra systemet och se var i systemet ineffektivitet uppstår, var kvaliteten brister och vad det kostar. Detta är oberoende om det är en kommunal utförare eller en privat. Vi kommer att kunna få fram ett värde på vad en hemtjänsttimma kostar, vilket är oerhört viktigt när privata vårdgivare erbjuder sina tjänster inom LOV.

I och med detta system kommer vi att ha en bra styrning av verksamheten – till varje beslut är det kopplat en påse pengar och organisationen styrs med hjälp av detta. Ikväll har en enig Socialnämnden lyft upp detta system på kommunövergripande nivå. Låt oss ta tre exempel:

1. Styrning av matportioner

Kostenheten sorterar under Socialnämnden men levererar mat även till skolor och förskolor. Socialnämnden har inga möjligheter att fakturera den faktiska kostnaden för levererade portioner, oavsett om det är boenden, skolor eller förskolor eftersom det saknas ett kommunövergripande system att fördela resurser beroende på förbrukning.

Faktum är att kostenheten saknar kostnadstäckning från BUN för 1,5 miljoner kronor för förskoleverksamheten och 1,9 miljoner för skolorna. Eftersom ingen betalar vad det kostar utan man betalar utifrån vad man budgeterer, kommer den naturliga drivkraften att trimma kostnader att saknas längst ute i organisationen där besluten om inköpen tas.

Socialnämnden begär nu av kommunstyrelsen att man måste komma tillrätta med detta för att få ett balanserat och resurseffektivt system för kostnaderna. Internfakturering av faktiska kostnader måste implementeras.

2. Begäran om medel för implementering av motion

Socialdemokraterna lade en motion till fullmäktige om att särskoleelever skulle erbjudas sommarpraktik. Fullmäktige beslöt att uppdra åt budgetberedningen för budget 2013 att administrera. Ärendet stannade där till man i Socialnämndens arbetsutskott lyfte motionen. Budskapet var tydligt att om man skall genomföra motionen måste man i budgetberedningen koppla pengar till det.

Socialnämnden begär nu av budgetberedningen att i budget 2014 allokera pengar till den verksamheten som fullmäktige beslutade om 2012-09-24 §154 som skulle genomförts 2013. Ett år försenat på grund av att pengar inte kopplats till beslut som fattats av fullmäktige och som begravdes i budgetberedningen.

3. Faktiska kostnader för ersättning

För att kunna rekrytera särskild förordnad vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn behöver ersättning utgå. Beroende på hur många ensamkommande flyktingbarn kommunen tar emot och hur många familjehemsplaceringar som accepterar rollen som god man. I dagsläget är det en kostnad på mellan noll och en kvarts miljon kronor. Vid tecknande av avtalet med migrationsverket skulle mottagningen vara kostnadsneutral, men denna kostnad ersätts inte av Migrationsverket.

Socialnämnden begär nu av kommunstyrelsen att allokera medel till verksamheten som man har skrivit avtal med migrationsverket om och som inte var kostnadsneutral för socialnämnden.

Slutsats

Det är uppenbart att den transformering som socialnämnden har gått igenom de två senaste åren är något som måste genomsyra hela kommunen. I grund och botten handlar det inte om administration utan om en attityd om att styra resurser och vara medvetna om kvantifieringen när vi tar besluten i fullmäktige.

Det är den fundamentala insikten om att där man kan påverka kostnaderna skall besluta om medlen; att BUN skall besluta om kostnaderna när man beställer mat från kostenheten; att fullmäktige skall allokera pengar till uppdrag man ger till nämnderna; att de faktiska kostnaderna skall ersättas när avtal tecknas med externa parter och som vållar kostnader internt.

Den medvetenhet om kostnadsflöden som vi har utarbetat inom Socialnämnden skall genomsyra hela den politiska styrningen i kommunen. Så är inte fallet idag och vi har en bra bit att vandra, både i tanke och i genomförande.

Kraftig svänging i slutet av året

onsdag, februari 20th, 2013

Vi har under större delen av året varit välsignade med en prognos som cirklat runt 17,5-18,5Mkr minus för Socialnämnden. Men på senaste mötet fick vi en kalldusch när resultatet för helåret summerades till -20,3Mkr. Tre miljoner mer på en omsättning på 327Mkr kanske kan låta litet, men det var en diff som vi inte förutsåg för två månader sedan.

Enligt analysen var det ökade personalkostnader i slutet av året (1,1Mkr), outhyrda platser som inte hade räknats in i resultatet (0,9Mkr), samt ökade inköp av konsulttjänster inom barn- och ungdomsvården (1,3Mkr).

De outhyrda platserna handlar om att det skedde en förflyttning av boende för renovering, men kostnaden för de outhyrda platserna hade inte tagits in i kostnaderna för projektet. Det är något vi i nämnden får ta på oss och ta med till nästa period att hålla ögonen på när fler rockader skall genomföras.

Sjukdomar och semester i slutet på året stack iväg med ökade kostnader för personalen. För barn och ungdomarna siktar vi på det som vi kallar hemmaplanslösningar och att det skall nedbringa kostnaderna. Totalt har kostnaderna 2012 ökat med 7 miljoner sedan 2011 vilket är anmärkningsvärt för en organisation som har varit på kostnadsjakt de senaste två åren.

Men vi behöver vara ödmjuk inför exekveringen. Första året var ett förlorat år på grund av en missriktad politisk ledning och interna stridigheter, medan andra året var fokuserat på att få kontroll verksamheten. Förvaltningens ekonom har bevisat att vi har bra kontroll över över uppföljningen, men vi har inte bevisat att vi har kontroll på ekonomistyrningen – d.v.s. vår förmåga att agera på den ekonomiska informationen som vi samlar in.

Nu går vi in i ett nytt år med helt nya förutsättningar, speciellt med effektuering av den nya organisationen. Vi skall ha med oss vetskapen om att alla förändringar medför risker, även vad gäller ekonomistyrningen. Så från dag ett måste vi ha ekonomiuppföljningen i fokus och det känns tryggt att veta att vi har förvaltningen med oss i detta.

Vi kommer få uppföljning på enhetsnivå och förvaltningen kommer inför arbetsutskott och nämndssammanträden kalla in enhetsledare för att ytterligare genomlysa avvikelser mellan planen och utfallet. Jag är övertygad om att detta är pusselbiten vi behöver för att ha full kontroll.

Så, som invånare frågar du dig när vi kommer ha en Socialnämnd i ekonomisk balans; min gissning är att det kommer inträffa 2014. Vi kommer att kunna adressera halva underskottet 2013 samtidigt som vi har en läroperiod. Resten kommer vi fixa 2014 när vi kan styra och optimera med full disciplin.

Uppdaterad: Läs mer i artikel i Skd 2013-02-20.

Fler som höjer på ögonbrynen om skolbesparingen

söndag, september 2nd, 2012

I fredags (2012-08-31) kommenterar Lena Rosvall(S)  defaitistiskt  i SkD att hon inte har något annat att göra än att gå med på besparingarna inom skolan i Hörby. Nämnden måste spara 1,7Mkr på grund av ökade gymnasiekostnader.

Och visst  känns det bra att det inom nämnden finns, genom Birgitta Andersson(M), det nödvändiga initiativet att agera för att hålla budgeten. Detta är något som även Socialdemokraterna i nämnden stödjer. Så Lena står upp för ett överordnat värde att hålla budget och stämma i bäcken när något inte går efter planerna.

Kort därefter (2012-09-01) kommer en kommentar från den Socialdemokratiska kommunstyrelseledamoten Heidi Laine Lundgren där det uttrycks förvåning att Socialdemokraterna i nämnden också vill hålla budgeten. Heidi skiver på sin blogg

Detta låter i mina öron helt tokigt och den spontana reaktionen var att kontakta Lärarnas riksförbund och säga att detta i alla fall inte är ett beslut jag som socialdemokratisk ledamot i kommunstyrelsen stödde.

Det är intressant att läsa hur förmågan att långsiktigt kunna leverera service till brukarna är frånkopplat behovet av ekonomisk styrning och kontroll i verksamheten. Detta är något som vi i socialnämnden verkligen har fått känna av den hårda vägen, där vi står inför kraftiga besparingar efter att just styrningen och kontrollen satts på undantag under en lång tid.

Ni läsare ser ju vad jag tycker i sakfrågan, men det är klart att det är olyckligt att verksamheten drabbas av kostnaderna som man själva inte kan påverka. Men finns det inte pengar finns det inte pengar. Det gäller skolan likväl som nyinköp av julgransbelysning i kommunstyrelsen och kostsamma monumentalmålningar med tillhörande skådespel. Jag kan konstatera att Socialdemokraterna är inte det enda partiet i Hörby som för en debatt om besparingarna inom skolan.

Ett annat perspektiv på inlägget är att även Socialdemokraterna klarar av att föra en diskussion om olika perspektiv i offentligheten. Det är inte bara Heidi utan även SSU i Hörby som ger sig in i debatten om lämpligheten i att prioritera den ekonomiska styrningen. Hade bara den ena av dessa åsikter kommit fram i offentligheten skulle man på goda grunder kunna ifrågasätta tillståndet inom Socialdemokratin som oppositionsparti och deras aspiration på makten i Hörby.

Tidigare har socialdemokraterna i Hörby, i alla fall från mitt utifrånperspektiv, uppfattats som en mentalt homogen monolitisk organism med en extrem partidisciplin. Här ser jag dock ett annat beteende.

Jag tror att denna diskussion är bra både för Socialdemokratin och politiken i Hörby. Det är alldeles för lite debatt, och att ta upp diskussionen i offentligheten kommer ge bilden av Socialdemokraterna i Hörby lite mer färg. Färg kanske var lite att ta i, men kanske  lite fler nyanser av grått i alla fall…

Det kan låta lite oortodoxt som partirepresentant att hävda åsikten om offentlig intern debatt, men politiken består av människor och människor har olika åsikter. Att människornas avtryck övertas av partiernas och deras existensberättigande är inget positivt, snarare tvärt om.

En blind leder en döv

fredag, januari 27th, 2012


Har idag läst kallelsen till extra kommunstyrelsemötet 2012-01-30. Detta skall hållas precis innan nästa kommunfullmäktigemöte då det uppstått en akut likviditetskris i kommunen.

När jag läser får jag en känsla av att man från kommunledningssidan inte klarar av att hålla foten nog fast på investeringsbromsen. Så, förutom att redan idag ta ut en buffert för kommanden glidningar, inför man lite extra hängslen och livremmar för att hålla koll. Så här står det i förslag till beslut:

  1. Investeringsprövning från 1 februari 2012. Särskild prövning om ingångsättning görs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Eventuella beslut om igångsättning rapporteras till kommunstyrelsen.
  2. Pågående investeringar (ca 12 mkr) finansieras inom 2012 års investeringsanslag.
  3. Plan på att minska kommunens låneskuld inom planperioden. Kommunstyrelsen återrapporterar under 2012 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
  4. Arbetsutskottet återrapporterar under 2012 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige angående ev. möjligheter att minska den totala investeringsbudgeten för innevarande år.
  5. Inga investeringsanslag överförs mellan åren.
  6. Kommunstyrelsen har under 2012 rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder under år 2012 med upptill 45 mkr (varav 5 mkr. redan är beslutat i budget 2012, KF § 155, 2011-11-28)

Varför dessa hängslen och livremmar, undrar jag då? Varför behövs dessa extra kontroller? Vad hade 2011 års resultat blivit om investeringarna förts till rätt år? Är det så att den normala styrningen inte fungerar?

Majoriteten i kommunstyrelsen önskar lugn i Socialnämnden samtidigt som det är panik på hemmaplan. Hur tryggt känns kommunstyrelsens lösning att dra in Socialnämnden i denna cirkus i form av ett utskott under sig själv – det vore som om en blind blir utsedd att ledsaga en döv.

Att tillsynen från kommunledningen över Socialnämnden historiskt har varit undermålig är känt. Jag efterlyste t.ex. från revisionen i fullmäktigedebatten om socialnämnden förra året att hårdare granska av just denna tillsyn. Men kan det vara så att kommunstyrelsen inte ens har koll på sin egen tillsyn?  Socialnämndens miss i kalkylen var runt -28Mkr, kommunledningens -40Mkr…

På förra KS 2012-01-09 var jag förvånad och förvirrad när extralånet om 15 Mkr fördes på tal, Kjell-Åke Persson(C) yrkade rättmätigt och korrekt på återremiss. Idag, tre veckor och 25Mkr senare, är jag mer orolig.

Socialnämnden dras i örat av kommunstyrelsen, men vem skall dra i örat på örondragarna? Får se om hängselknåparna och livremsmakarna kan hjälpa till…  

Artikel i Skd 2012-01-26