Posts Tagged ‘Revisionen’

Kan en kamikazenämnd kraschas fler än en gång?

tisdag, april 28th, 2015

Revisionen gjorde en korrekt bedömning – resten är historia… och politik. Men låt mig visa skillnaden mellan 2013 och 2014… och förutsägelsen för 2015.

I samband med fullmäktiges behandling av delårsprognos II i november 2013 kommer Socialnämndens regelmässiga skrivelse upp om att man behöver mer pengar. Så här såg beslutet ut:

kf_om_sn2013Det centrala är “prognostiserat underskott kan mötas genom årets resultat”. Om man rullar vidare fullmäktigebandet till motsvarande beslut för 2014 så ser det ut så här:

kf_om_sn2014

I beslutsmotiveringen finns följande skrivning:

ks_om_sn_2014

livingstone

Budget-taliban

Socialnämnden återkom till kommunfullmäktige i november med en begäran om medel. Efter tre månaders beredning i kommunstyrelsen kom kommunstyrelsen fram till att samma förutsättningar fanns som i juni.

Nu sitter vi med årsbokslutet och konstaterar att kommunen gick med en blygsam vinst på 3,7 miljoner trots socialnämndens underskott. Så sent som i november 2014 hade kommunens ekonomikontor uppenbarligen ingen aning om det eftersom samma förutsättningar förelåg som i juni – Verkar det rimligt?

Antingen så visste man inte och det betyder att vårt ekonomikontor inte har koll på pengarna eller så beslutades det politiskt att inte kommunicera det prognostiserade resultatet till kommunfullmäktige inför beslutet om socialnämndens tilläggsäskande.

Båda scenarierna pekar tungt ut det gamla kommunalrådet Lars Ahlkvist som ansvarig för tingens tillstånd.

Vad som talar för att ekonomikontoret har brister är de många exemplen med dålig förmåga till rättvisande prognoser. Som exempel kan man ta ekonomikontorets prognoser under 2013; Augusti 2013 var prognosen -10Mkr. Så sent som i december var prognosen -17Mkr. När bokslutet kom var underskottet -30Mkr! Snacka om undermålig förmåga till ekonomisk kontroll.

Det andra scenariot handlar om det politiska motivet till att hänga socialnämnden. Ingen mer än kommunalrådet hade ett större motiv till att slutgiltigt krossa den nämnd som hindrat honom i hans totala hegemoni i kommunen. Nämnden hade vägrat att bli toppstyrd av kommunalrådet och dennes proxy i form av väninnan Cimmerbeck.

DSC_0064

F.d. revisor Håkan Hansson

Troligtvis är det så att den dåliga ekonomiska kontrollen har varit verktyget som kommunalrådet behövde för att genomföra sin plan. Tyvärr har inte revisionen lyckats knäcka detta mysterium men tankarna har säkert funnits där.

På gårdagens fullmäktigemöte gick före detta ordförande i kommunrevisionen upp i talarstolen och sa att man “offrat Socialnämnden för att få andra nämnder i balans”.

Håkan Hansson kallade Socialnämnden för en “Kamikazenämnd”. På det beryktade juni-mötet i fullmäktige 2014 yrkade jag på att budgetberedningen för 2015 skulle ta hänsyn till Socialnämndens underbudgetering.

I protokollet för mötet står det följande:

kf_om_budgetberedning

Som jag beskrev i min bloggning efter mötet så blev det kalla handen från resten av fullmäktige att blanda in verkligheten och de besparingsförslag i budgetberedningen… and here we go again. Nu är vi i 2015 med en underfinansierad budget, vilket alla talare på fullmäktigemötet konstaterade. Dessutom har vi inga marginaler i den kommunglobala budgeten.

Så om samma principer gäller som förra året så kommer även innevarande nämnd bli fälld eftersom om man gör något kommer kommunens totala budget bli underfinansierad. Var det någon som pratade om Kamikazenämnd? Nytt kommunalråd, nya principer.

Vålnaden lever vidare i revisionen

söndag, april 19th, 2015

Uppdaterad: Nedan artikel innehåller sakfel – Fullmäktige har tagit ställning till underskottet, första gången 20140623. Fullmäktiges svar var att fortsätta spara. Min kritik av revisionen i nedan artikel är felaktig. Läs revisionsrapporten: Revisionsberättelse.

De politiska skådeprocesserna, som vi upplevde så många av under den förra mandatperioden, lever vidare på övertid. Tiden med den politiska trollkarlen, som kunde svinga sitt spö och lura varje församling upp på läktaren (eller åhörarplats som det heter in om politiken) ger ifrån sig sin dödsryckning. Förutom att leva med arvet av kulturen och verksamhetsunderskotten som etablerades, är revisionsrapporten och fullmäktigebeslutet angående nämnder- och styrelsens ansvarsfrihet det sista som händer innan epoken går i graven.

Socialnämnden har gått med underskott under mannaminnes tider och så gick det med resultatet även 2014. Resultatet blev något bättre än förra året men fortfarande är underskottet signifikant. Det är svårt att säga något om hur stort det verkliga underskottet är på grund av den bristfälliga ekonomistyrningen inom kommunen. Men att nämnden är underfinansierad råder det varken tveksamheter eller politisk delade meningar om.

De nya revisorerna som valts har tydligen tagit sitt uppdrag på den bokstavstrognes sätt. Visst kan man konstatera att Socialnämnden har dragit över budgeten signifikant, så som den beskrevs i den ram som fullmäktige delade ut i november 2013. Så det är inte mer än rätt att rikta kritik, eller som nu är fallet, anse att nämnden inte skall beviljas ansvarsfrihet för 2014.

Tidigare om åren har Socialnämndens faktiska utfall kontra budget hanterats politiskt genom att fullmäktige har under året godkänt överdraget och bett nämnden fortsätta jobba med underskottet. Men så skedde inte 2014. Vad var det då som hände detta år?

Som vanligt skickade Socialnämnden tidigt information om att budgeten skulle överskridas till kommunstyrelsen. Skillnaden 2014 var att dessa skrivelser stoppades i kommunstyrelsen. Där förblev skrivelserna liggande och fullmäktige fick inte formellt ta ställning till problemen i Socialnämnden under 2014. Vi vet ju alla att vid detta laget att det var trollkarlen som rumsterade i kommunstyrelsen och på detta sätt lyckades Lars Ahlkvist retroaktivt utkräva sin hämnd på den nämnd som vägrades att bli toppstyrd av honom själv och sin väninna.

Revisionen har nu fallit varggropen utan att veta om det. Även om revisionen kanske formellt har fog för sin bedömning om att inte bevilja ansvarsfrihet, så faller de på grund av att de inte beaktat hela kommunallagen utan bara delar av den.

Antingen är det av okunskap eller har man blivit ledda till vattenskålen av dåliga rådgivare. Så här står det i kommunallagen kapitel 6 om styrelsens uppgifter:

2 § Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs.

För alla och en var som observerade att det inte kom någon framställa om Socialnämndens finansiella situation till fullmäktige är det tydligt att kommunstyrelsen inte har fullgjort sina plikter. Genom att inte fullgöra sina plikter sätter kommunstyrelsen Socialnämnden i en omöjlig situation.

När det råder konsensus i Fullmäktige om att Socialnämnden är underfinansierad redan när budgetbeslutet tas 2013 är det konstigt att fullmäktige inte tillåts att ha en åsikt om att hantera den ekonomiska situationen.

Alla åtgärder som skulle kunna vidtagas för att bringa nämndens budget i balans torde vara av sådan hög principiell betydelse att ärendet måste till fullmäktige för att avgöras. Inget mindre än lagbrott mot Socialtjänstlagen eller arbetsmiljölagar skulle kunna lösa situationen kortsiktigt under året. Om inte det är en fullmäktigefråga, ja då kan vi lägga ner fullmäktige helt och hållet.

Fullmäktiges revisorer har ett smalt utredningsområde för att komma fram till sin rekommendation. Missar man viktiga delar av sitt uppdrag, ja då är det inte konstigt att revisionsrapporten inte riktigt speglar verkligheten.

Nästa steg i detta drama är den politiska processen. Rapporten skall hanteras av fullmäktigt och då kommer politiken in och förhoppningsvis en mer balanserad bild kan skapas.

Lars Eriksson har redan kommenterat Susanne Meijers perspektiv på sin roll och jag återkommer med mer här inom kort, förty ärendet i sig är jättespännande.

Avslagen boksluts- och revisionsdebatt

tisdag, april 29th, 2014
DSC_0055

En diger lunta men mycket läsvärd

Igår på fullmäktige diskuterades bokslutet och revisionsrapporten. Notabelt är att utgifterna ökar i större omfattning än inkomsterna. Utan AFA pengarna hade kommunen gått plus-minus noll i år så det var ren tur att det inte blev en brakförlust. I år 2014 kan det vara fatalt att ha en gökunge i boet. Speaking of the devil; notabelt är även att Socialnämnden fick en anmärkning för underskottet på 30 miljoner.

Jag håller med om anmärkningen, men inte på samma grundvalar som revisionen. Jag pekar på att majoriteten av underskottet i nämnden var okänt för nämnden självt och att det låg dolt i ekonomisystemet.

Min argumentation var att det är kommunstyrelsen som inte gör jobbet när ekonomifunktionen som supportar Socialförvaltningen är underbemannad och rapporterar fel beslutsunderlag. Trots att nämnden kommunicerat behovet av mer hjälp till kommunstyrelsens arbetsutskott ser vi ingen upprampning av supporten.

Kritiken som jag riktar mot oss i Socialnämnden är av naturen att vi har misslyckats att se till så att hemmaplanslösningarna sätter igång att spara pengar. Trots att vi har ökat bemanningen så köper vi fortfarande platser i lika stor utsträckning som innan.

Det betyder att vi har både kostnader för de köpta platserna OCH för vår ökade organisation. Socialförvaltningen måste börja leverera på denna punkt – vi kan inte ha handläggare som inte utnyttjar de interna strukturer som vi byggt upp.

När jag i Fullmäktige framför detta så kommer Susanne Meijer upp och är förvånad över min kritik över hemmaplanslösningarna som hon tycker funkar bra. I bokslutet kommenteras under årets resultat för Socialnämnden (s. 47):

“Väsentliga avvikelser mot budget är ökade kostnader för placeringar med 12,4Mkr.”

Visst är det dåligt genomfört, men med tanke på förvåningen och frågan kanske vi skall vara glada för att Socialdemokraterna och Susanne Meijer hålls långt bort från den kommunala kassakistan.

Men allt är inte dåligt med Susanne. Susanne Meijer visar sig vara en integrerad del i kommunikationsvägarna i kommunen genom att få ut budskapet om underskottet först på sin blogg där hon skrev:

“När jag är på badet i Hörby brukar det ofta ge möjlighet till bra samtal med intresserade vänner och bekanta. Senast ett långt samtal om just det som folk talar om, tillståndet i Socialnämnden. Det är ett digert arbete att lyfta Socialnämnden och få struktur på den …..nu flödar informationen om minussiffror som är 10 miljoner mer än för 4 veckor sedan och vi landar på mellan 20-25 minus.”

Attans att Meijers blogg, via bastun på Lågedammsbadet, är en sådan integrerad del i kommunikationsflödena i kommunen.

En stor del av kritiken i mitt tal handlade om koordineringen från KSAU beredning. Faktum var att denna beredning hade ett andra äskande att ta ställning till från Socialnämnden men att det släpptes aldrig fram från kommunstyrelsens ordförandes sida.

Kan tyckas vara en detalj, men faktum kvarstår att ansvaret vilar tungt på kommunstyrelsens ordförande vars intresse vid det laget gick ut på att hänga Pelle Skerup från en lyktstople nere på gatukontoret. Förutom korståget mot partibrodern så var Mittskåne-äventyret högt på agendan vilket fullständigt förblindade ärendehanteringen i kommunen.

En annat ärende verkar även det förblinda och det är de oändliga utredningarna för att lyckas etablera en industriell bakgård i form av vindkraftspark i den småbrutna terrängen i de östliga delarna av kommunen.  Birger Torkildsen hjälpte mig att peka ut kommunstyrelsens arbetsutskott som drivande även i den processen när jag felaktigt i mitt tal associerade byggnadsnämnden med fladdermusinventeringarna. Tack för den Birger!

Det är förvånande att inte fler av ledamöterna i KSAU väljer att ta avstånd från den destruktiva agendan som har sin utgångspunkt i det avgående kommunalrådets agerande. Varför är det så tyst från KSAU ledamöterna? Vad är man rädd för?

Läs mitt tal här.

Bra fnurr på magnolian – den enes död den andres bröd

söndag, april 27th, 2014

Våren har tagit ytterligare stormsteg efter den starka öppningen vid påsktid. Det var så varmt vid påsk att mina dahlior planterades ut redan då.

Ett antal frostnätter senare synes inget liv från dessa. Möjligen har jag tagit död på dem genom min vårentusiasm. Får se om situationen ändrar sig några veckor framåt.

Min granne förgror dahliorna på altanen och rapporterade retsamt att hans är flera decimeter höga nu. Nåja, jag får glädja mig åt andra saker, bland annat min Magnolia.

DSC_0051

Magnolia

Min Magnolia blommar som den aldrig gjort förr. Stor del på grund att att rådjuren inte har beskurit knopparna under den tidigare våren. Jag hoppas dock att min gödsling för dahliorna (som bor i samma rabatt) har hjälp till att få ordentlig fnurr på magnoliablommorna. Den enes död den andres bröd, kanske.

Nu är det dags för att få ordning på dammen. Vattnet är lite brunskimrande så att börja med filtreringen känns prioriterat. Som ett lite för-jobb har jag rensat brunnen där det trycksatta filtret är placerat på sommaren.

Rensningen består av att plocka upp löven och annat som ramlat ner däri sedan hösten. Under löven är botten full av salamandrar och grodor som inte för egen maskin orkat hoppa upp ur hålet. I återkommande maner känns det som en Indiana Jones-film att sticka ner handen i det mörka hålet som är fullt av kräldjur.

Ett mörkt hål fullt med slamkrypare känns som revisionsrapporten från kommunen som jag roade mig med att läsa på lördagskvällen. Det känns så otroligt tråkigt att man måste läsa mellan raderna om den skandal son inträffade när kommunens ekonomisystem missade att 15 miljoner hade försvunnit utan att detta noterats.

I revisionsrapporten står det skrivet

“Kommunstyrelsen är ytterst ansvariga för kommunens samlade ekonomiska förvaltning varför vi är kritiska mot att socialnämndens underskott inte upptäckts under 2013”

Så kritiken mot att Socialnämnden inte upptäckte 15 miljonershålet, vilket renderade i en anmärkning mot nämnden, renderar i kritik mot kommunstyrelsen. Kritik trots att det är kommunstyrelsen som håller med ekonomer och ekonomisystem som matar socialnämnden med beslutsinformation.

Det har mer än en gång framförts att myndighetsenheten behövt mer ekonomiskt stöd för att bättre förstå vad som hände redan i september. Trots det så ökades inte head counten från kommunstyrelsen/ekonomifunktionen för att hjälpa till.

Ingen notering om detta faktum står att läsa i revisionsrapporten, trots att vi här har nyckeln till att faktiskt komma till rätta med problemet. Jag konstaterar att man gör det väldigt lätt för sig när man i vanlig ordning bankar på Socialnämnden men låter resten behandlas med silkesvantarna.

Ta bara Byggnadsnämndens avvikelse på 20%. Revisionen noterar avvikelsen. Konsult för bygglov, nytt ärendehanteringssystem och översiktlig planering. Noteras bör att vi väntar fortfarande med spänning på den omarbetade översiktsplanen som vi inte sett röken av. Enligt kommunallagen skall översiktsplanen uppdateras en gång per mandatperiod och i september är det val.

Socialnämndens avvikelse är på 11% vilket ger en anmärkning. Jag står bakom anmärkningen, men det får inte vara så att problemen inom Socialnämnden låter överskugga andra problem som det nu verkar göra. Det får inte vara så att en enes död blir den andres bröd, precis som i Magnolia rabatten.

En blind leder en döv

fredag, januari 27th, 2012


Har idag läst kallelsen till extra kommunstyrelsemötet 2012-01-30. Detta skall hållas precis innan nästa kommunfullmäktigemöte då det uppstått en akut likviditetskris i kommunen.

När jag läser får jag en känsla av att man från kommunledningssidan inte klarar av att hålla foten nog fast på investeringsbromsen. Så, förutom att redan idag ta ut en buffert för kommanden glidningar, inför man lite extra hängslen och livremmar för att hålla koll. Så här står det i förslag till beslut:

  1. Investeringsprövning från 1 februari 2012. Särskild prövning om ingångsättning görs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Eventuella beslut om igångsättning rapporteras till kommunstyrelsen.
  2. Pågående investeringar (ca 12 mkr) finansieras inom 2012 års investeringsanslag.
  3. Plan på att minska kommunens låneskuld inom planperioden. Kommunstyrelsen återrapporterar under 2012 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
  4. Arbetsutskottet återrapporterar under 2012 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige angående ev. möjligheter att minska den totala investeringsbudgeten för innevarande år.
  5. Inga investeringsanslag överförs mellan åren.
  6. Kommunstyrelsen har under 2012 rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder under år 2012 med upptill 45 mkr (varav 5 mkr. redan är beslutat i budget 2012, KF § 155, 2011-11-28)

Varför dessa hängslen och livremmar, undrar jag då? Varför behövs dessa extra kontroller? Vad hade 2011 års resultat blivit om investeringarna förts till rätt år? Är det så att den normala styrningen inte fungerar?

Majoriteten i kommunstyrelsen önskar lugn i Socialnämnden samtidigt som det är panik på hemmaplan. Hur tryggt känns kommunstyrelsens lösning att dra in Socialnämnden i denna cirkus i form av ett utskott under sig själv – det vore som om en blind blir utsedd att ledsaga en döv.

Att tillsynen från kommunledningen över Socialnämnden historiskt har varit undermålig är känt. Jag efterlyste t.ex. från revisionen i fullmäktigedebatten om socialnämnden förra året att hårdare granska av just denna tillsyn. Men kan det vara så att kommunstyrelsen inte ens har koll på sin egen tillsyn?  Socialnämndens miss i kalkylen var runt -28Mkr, kommunledningens -40Mkr…

På förra KS 2012-01-09 var jag förvånad och förvirrad när extralånet om 15 Mkr fördes på tal, Kjell-Åke Persson(C) yrkade rättmätigt och korrekt på återremiss. Idag, tre veckor och 25Mkr senare, är jag mer orolig.

Socialnämnden dras i örat av kommunstyrelsen, men vem skall dra i örat på örondragarna? Får se om hängselknåparna och livremsmakarna kan hjälpa till…  

Artikel i Skd 2012-01-26