Posts Tagged ‘detaljplaner’

Samrådsyttrande över detaljplan på Häggenäset

fredag, augusti 29th, 2014

Jag har under en tid gått och funderat på hur cykelvägarna hänger ihop här ute i Ludvigsborg.Det gamla sommarstugeområdet som Ludvigsborg utgör har inte lyckats värna barnen sätt till att säkert kunna transportera sig själva säkert.

Ni som följer med på bloggen och i tidningen vet att jag är kritisk till att Hörby kommun inte samordnade utbyggnaden av GC väg från Höör när denna kommun byggde ut en GC väg till Sätofta området på andra sidan kommungränsen.  Cykelvägen slutar i intet nära kommungränsen för att det breda perspektivet inte finns.

Nu har vi dock chansen i Ludvigsborg att tänka lite framåt i samband med att en ny detaljplan för Häggenäset skall tas fram. I det förslag som ligger har kommunen ånyo valt att skapa ett lapptäcke med bitar av cykelvägsstumpar i stället för att se att det yttersta målet är att sammanbinda målpunkterna i samhället.

plan

Från detaljplanens avsnitt om cykelvägar där planförslagets dragning är i rött och yttrandets förslag är i blått.

Så i stället för att tråckla fram cykelvägen så låt oss skapa en sammanhängande GC väg mellan förskolan och friskolan. Låt oss skapa en cykelväg som är fokuserat på barnens säkerhet i stället för att optimera byggytor och minimera kostnader.

Om nu det är så billigt att bygga i kommunen, ja då borde vi ha råd att ta hand om de långsiktiga värdena med genomtänkt cykelvägsplan. Än viktigare är att vi i Ludvigsborg får en seriös trafikutredning inom ramen för översiktsplanearbetet för att se de framtida behoven av säkra cykelvägar.

Läs mitt inskicka yttrande här.

 

Välbesökt samrådsmöte i Ludvigsborg

måndag, juli 11th, 2011

Maja Löfgren från Hörby kommun presenterade

Det var med stor glädje jag såg alla 85 Ludvigsborgarna komma och lyssna till och debattera det nya förslaget på fördjupad översiktsplan. Förra måndagen och onsdagen hade jag lagt inbjudan i alla brevlådor jag hittat i byn för att så många som möjligt skall vara delaktiga i planarbetet. Höll i taktpinnen gjorde Maja Löfgren. Tillsammans med Björn Bäckström och Ingmar Tykesson var vi 88 personer i den stora samlingssalen i Byahuset.

Som vanligt var det riksväg 13/23 som var det som vållade mest känslor och debatt. Eftersom utbyggnaden, och dess konsekvenser, är själva grundbulten i planen, är det klart att, om man inte är överens om planeringsförutsättningarna, så blir det svårt att diskutera planen.

Min åsikt i frågan om 13/23 är att 23:ans vara eller inte vara öster om Ringsjön är sekundär till frågan om vägens dragingen öster om Kronekull och Enevången. Även om 23 inte skulle förläggas öster om Ringsjön kommer Rv13 fortfarande att gå här mitt genom byn. Därför borde diskussionen handla mindre om 23:an och mer om 13/23 dragning runt byn. Vid en sådan ombyggnation är det vitalt att budgeten från 23 kommer med i ekvationen. Som jag sa på mötet har jag varit i kontakt med Höörs kommun utan att fått gehör då Fogdarödsskogen och fastigheterna i Bokeslund hindrar denna dragning. Hörby kommun måste ta ett omtag i frågan och etablera ett ordentligt samarbete med Höör.

Fler parkeringsplatser anläggs på pendlarpakeringen i Osbyholm där många Ludvigsborgsbor hoppar på bussen mot Malmö/Lund

Själv har jag gått och grunnat på att Skåneexpressen 2 skall fortsätta till Höör, via Ludvigsborg, och därmed göra vår ort till en utmärkt pendlarort både mot stationen i Höör och direkt mot Malmö/Lund. Detta borde kommunen ta upp med Skånetrafiken.

Centralt i trafiksäkerhetsdiskussionen är avfarten på 13 mot Röingeborg och Enevången. Att en vägtunnel med gång och cykelväg behövs fortare än eventuell utbyggnad av 13/23, står klart.  

En annan fråga som diskuterades var bollhallens vara i tiden. Ludvigsborgs friskola skall byggas ut och för att täcka lokalbehovet, dels hos friskolan, men även för ludvigsborgarna själva, är det dag att se till så att bollhallen byggs i Ludvigsborg. Byn är den i särklass största byn utanför Hörby tätort och situtationen är inte acceptabel med nuvarande prioritering i lokalförsörjningsplanen.

Men det är inte utan att Ludvigsborgarna är luttrade; många inofficiella kommentarer som fälldes var i linjen med “när det händer är jag död”. Utan att kommentera levnadsvanorna här i Ludvigsborg, så med nuvarande takt kan det nog stämma för en del av oss. De nya räckena utmed 13 som installeras just nu bekräftar farhågan.

Ingmar Tykesson hade fått kommentarer om tidpunkten för arrangemanget var illa vald, då det var mitt i semestern. En ny dragning planeras i början av augusti, närmare bestämt när jag kollat tillgängligheten av byahuset. Samrådstiden pågår fram till den 15e september, så passa på och skicka in dina kommentarer till kommunen.   

Länk till kommunens informations sida om den fördjupade översiktsplanen för Ludvigsborg; klicka här.

Tre och ett halvt år senare, rasar kommuninvånarna fortfarande

söndag, maj 9th, 2010

Boenden runt Backen i Hörby rasar över kommunens planer på hus med minst 4 våningar. Jag är inte förvånad över att kommunen hamnar i plankonflikten igen – det är skrivet på varje betongvägg som planeras i orten.

I slutet av 2006 skrev jag ett medboragarförslag om att kommunens planprocess skulle öppans upp så att medborgarna fick bättre insyn i vad som var på gång. Den 26 februari avslogs medborgarförslaget (se protokollet, det är §13, på sidan 7).

Tyvärr kan man inte se orsaken till avslaget (eller faktiskt inte ens om det är ett avslag överhuvud taget) på grund av kommunens fikonspråk och hänvisningar fram och tillbaka. Kommunfullmäktige hänvisar till Kommunstyrelsens protokoll, kommunstyrelsens protokoll hänvisar till kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll. Vad som står där i finns lämpligt nog inte på webben så att man kan kolla upp det med mindre att man beger sig ner till kommunhuset och prata med den jättetrevliga Inger Bergfors. Den 27 augusti 2007 skickade jag in ytterligare ett medborgarförslag om bättre protokoll som inte föranlett någon konkret åtgärd, men det är en annan fråga.

Så åter till planerna. Kommentarsfältet på artikeln i Skånskan är bombarderat av inlägg. Men vet ni vad, alla som kommenterar – det är ju val i år och det ger alla som är engagerade möjlighet till extra påverkan. Fråga din politiker vad han eller hon har gjort för att din åsikt skall höras i planprocessen? Sitter denna politiker i kommunfullmäktige redan i dag kan du fråga varför de 2007 unisont röstade ner förslaget om ökad transparens i planprocessen?

Planprocessen förresten. En privat entreprenör betalar detaljplanen. Hur stor vikt väger de enskildas kommentarer i samråden när pengarna (och därmed makten) finns hos exploatören som vill maximera sin vist. Låter detta som en  demokratisk metod? Planprocessen måste börja innan entreprenören kommer in och sätter sitt vinstintresse på planen.

Det är du som medborgare som väljer din politiker. Jag vill påpeka att det finns de som tänker utifrån kommuninvånarperspektivet. Du som medborgare skall ha tillgång till all information som de förtroendevalda sitter på. Öppenhenten kommer minska risken för nepotims i Hörby kommun och ge dig som privatperson maktmedel att ställa informerade frågor.

Jag vill representera dig som bryr dig om demokratifrågor, som inte vill hunsas runt av byråkratin. Du kan hjälpa mig att genomföra denna förändring genom att sprida budskapet att det finns alternativ. Ring mig för att få tag i min pins till höger och stöd mig i min kampanj.
Pingat till intresseant.se