Posts Tagged ‘Kommunstyrelse’

Två punkter räckte inte för att dra en linje

tisdag, februari 26th, 2013

Inom matematiken så är den kortaste vägen mellan två punkter en rät linje. Igår på fullmäktige fanns det två punkter, min motion och revisionsrapporten, men församlingen valde att inte koppla ihop dem till en tydlig linje. Efter en omröstning huruvida man skulle göra återremiss på min motion för en seriös hantering, utföll resultatet 24 mot och 16 för.

I skrivandes stund är jag fortfarande frågande till fullmäktiges beslut att kräva en majoritet för en återremiss. Så här står det i kommunallagen om återremisser:

Bordläggning och återremiss

36 § Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på begäran av en minoritet.
För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel majoritet. Ett ärende om extra val ska dock alltid bordläggas första gången det tas upp till behandling.
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt återremittering.
Vid flera motiveringar får ordföranden pröva vilken motivering som biträds av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Lag (2010:1414).

På frågan om motivet till återremiss, så sa jag att det skulle ske en “seriös behandling av ärendet”, men det var ingen motivering som godtogs.

Finns det någon läsare där ute som kan tolka kommunallagen som gör att ärendehanteringen verkar vettig?

Nåja, det är klart – lite ödmjuk får man vara om motionen – den var inte skriven för en slam dunk rakt in i reglementet. Snarare skulle det krävas lite intellektuell aktivitet för att formalisera in den i kunskapsbanken. Hur som helst var det en upplyftande diskussion som visar på att det revisionen sa om problemen med uppsikten verkligen hade substans.

Även om jag fick lite gliringar från Tommy Hall(s) (som för övrigt var en pigg debattör igår!) angående mitt uttalande i Skd 2013-02-26 om att man inte kan lita på rationaliteten hos segerrusig politiker, så är ju socialdemokraterna ett bra exempel på detta. Trots att probleminsikten fanns hos Tommy Hall enligt egen utsaga, så hade man ändå landat med liten krets från KSAU i bolagsstyrelserna efter valet 2010:

Så här ser det ut bland ordinarie ledamöter i Hörbybostäder: Ordförande Lars Ahlkvist (KSAU), Ledamot: Tommy Hall (KSAU), Kjell-Åke Persson (KSAU). Bland ersättarna finns det två utanför KSAU (Susanne Meijer och Olle Aronsson), medan Brita Larsson också är med KSAU.

Angående HIFAB ser det ut så här: Ordförande Lars Ahlkvist (KSAU), Heidi Laine Lundgren (ersättare KSAU), Kjell-Åke Persson (KSAU). Bland ersättarna finns Johan Månsson och Olle Aronsson som inte sitter i KSAU. Brita Larsson är också ersättare i HIFABs styrelse och även ledamot i KSAU.

Därför menar jag att det är uppenbart att man måste på ett tydligare sätt ta ställning mot denna toppstyrning. Det är uppenbarligen mycket svårt att rationalisera om detta även om man har insikten att det är dåligt med personunionerna.

Jag uppfattar från diskussionen att det finns en stabil majoritet bakom ett förslag att bryta toppstyrningen i kommunen efter valet 2014. Så frågan är hur man går vidare? En ny motion med ett bättre ordval eller initiera ärendet direkt i kommunstyrelsen? Det mest positiva är dock att nu är frågan uppe till diskussion och det är något som gynnar alla Hörbybor.

Läs mitt inlägg på kommunfullmäktige på den här länken. Det var en del improvisation, så det är inte ordagrant men andemeningen är där.

Att se, eller inte vilja se, tillsynsbehovet

fredag, februari 15th, 2013

På måndagen var det kommunstyrelsemöte. På besök var Arbetsförmedlingen, inte för att skriva in oss KS ledamöter, utan mer för att informera hur arbetsmarknaden i Hörby ser ut. Till allas vår glädje kunde vi konstatera att lågkonjunkturens arbetslöshet har inte slagit så hårt i Hörby.

Strukturen av småföretagare i Hörby verkar göra att vi står emot de stora varselvågorna. Siffrorna hänger ihop med bokslutet som vi fick i Socialnämnden på torsdagen som visade att antalet hushåll som tar emot försörjningsstöd minskar.

Nåja, stor del av kommunstyrelsemötet handlade om styrningen och kontrollen som ärende 6 – “Övergripande mål för god ekonomisk hushållning” samt ärende 8 – “Intern kontrollplan”. Som av en händelse kom två ytterligare relaterade ärende på dagordningen.

Ärende 9 handlade om revisionens konstaterande att uppsiktsplikten som kommunstyrelsen har över bolagen hade blivit liggande för fäfot i den nuvarande kommunstyrelsen. Bland annat konstaterades i sammanfattningen följande:

Enligt enkätresultatet är dock flera ledamöter och ersättare kritiska till uppsiktsplikt avseende bolagen i jämförelse med nämnderna. En viss förklaring till detta kan även i delar förklaras av den personunion som utgörs av att Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen samt ekonomichefen tillika är ordförande i bolagen och VD i respektive bolag

Det kan inte vara tydligare . Graferna från undersökningen visar att KSAU har god kännedom om granskningen. Ju längre bort från KSAU man kommer desto mindre är medvetenheten. Kan notera att stora delar av KSAU sitter i bolagsstyrelserna.

Det är lite ödets ironi att min motion behandlades i ärende 10. Motionen handlar om att samma personer inte skall sitta i ledande befattningar i kommunstyrelsen och i bolagen och nämnderna.

Jag kan ju vara ödmjuk och konstatera att den var för skarpt skriven för att man utifrån revisionens skrivelse inte skulle kunna undgå att godkänna den. Men dessutom så framkom det under förhandlingarna i kommunstyrelsen att det var ett antal centrala ledamöter som inte ansåg personunionerna vara något problem!

Min argumentation om att trovärdigheten för tillsynen blir lidande av att samma personer skall granska sig själva, var det en minoritet i kommunstyrelsen som såg vara rimlig. Jag blir mycket bekymrad över detta – är det så att fullmäktigeledamöterna håller med om att en liten topp-grupp i kommunen verkligen kan agera som en sluten klubb utan god insyn för hela kommunstyrelsen och resten av kommunens invånare?

Visst kommer motionen bli ogillad i kommunfullmäktige, och det kan jag acceptera. Men däremot jag finner personunionerna mellan KSAU och bolagsstyrelserna så olämpligt att fullmäktige måste agera.

Vad är det som inte kostar en halv miljon?

tisdag, januari 10th, 2012


Kommunstyrelse igår eftermiddag. Jag var bara ersättare på mötet, dock inte när våra fastighetsmagnater blev utskickade under ärendet om snöskottningen. Men det hindrade inte att jag engagerade mig. Om man skall tro viljan hos kommunstyrelsen, när Socialnämnden diskuterades, så är det så att vår kommunstyrelseordförande vill ha mer uppmärksamhet från min sida på sin nämnd än vad jag tidigare har kunnat allokera. Vet inte om man skall se det som ett hot eller löfte… Nåja, mer om Socialnämnden och snöskottningen i senare inlägg.

När jag satt på mötet insåg jag ett återkommande mönster:

I ärende 3 läser jag att arbetet med att färdigställa översiktsplanen kommer kosta kommunledningskontoret 500 kkr för 2012 och ytterligare 500kkr för 2013.

I ärende 7 kommer vi till Trädpromenaden, som även den kommer kosta 500kkr.

I ärende 9 är vi tillbaka på snöröjningen – gissa vad den går på? En låg oddsare, men även den kommer kosta 500kkr.

Är det så att man har hittat en summa som är ungefär lagom. 500kkr, varken för mycket eller för litet. Undra om summan är proportionerlig med invånarantalet, så är motsvarande summa i Malmö 10Mkr – inte undra på att Reepalu kan fixa hem coola projekt; I stället för översiktsplan får man Öresundsregion, i stället för en trädpromenad får man i Malmö en Öresundsbro, i stället för vägtrumma i Osbyholm får man en Citytunnel. 

Skulle inte förvåna mig att om kostnaden för utsparkandet av Socialnämnden i ärende 20 också kommer landa på runt en halv miljon, men det var det ingen i den församligen som var intresserad av att diskutera.

Särimner - kommunens konto för oförutsedda utgifter

Men man förstår dynamiken i kommunekonomin mer och mer ju djupare man tittar på hur det fungerar. Ta detta med kommunstyrelsens kassan för oförutsedda utgifter – den besitter samma mytologiska möjligheter som man i Valhall nyttjade för att varje kväll ha fest. Kommunens Särimner verkar vara outsinlig för alla behjärtansvärda projekt. Bara på gårdagens möte vittjades 900kkr ur den. Tack och lov för  den milda vintern som gör att kostnaden för väghållningen ute i Ludvigsborg, som tas ur Särimner, blir lite billigare. Ironiskt nog är summan för väghållningen i Ludvigsborg ligger på runt 500kkr den också…

Blir det någon sensmoral då? Tja, kanske att om man ser något som kostar 500kkr, då gäller det att se upp för den svenska logomheten.

Men skall man säga något positivt, vilket jag kan kosta på mig så här på säsongens premiärmöte, så måste jag konstatera att de nya protokollet är mycket bättre med en enklare summering. Mycket bra faktiskt! Kommer ihåg när jag lade ett medborgarförslag om förbättring av protokoll, då var svaret att det var alldeles för mycket jobb. Men det gick ju bra trots allt! Härligt!